Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ SA.106681 (2023/N) ПРЕЗ 2023 Г. – ИЗМЕНЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ SA.106681 (2023/N) ПРЕЗ 2023 Г. – ИЗМЕНЕНИЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Осигуряване на ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, култивирани гъби и тютюн, за да се смекчат негативните ефекти на руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, и да се осигури непрекъснатостта на икономическата дейност.

4. Срокове на помощта (Допълнение с решение на УС, Протокол № 212 от 26.04.2023 г.)

4.1. Срок за подаване на заявленията – от 3 април до 13 април 2023 г.

4.1.1 Срок за допълнителен прием на заявления – от 15 до 19 май 2023 г.

4.2. Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 1.4. на Раздел II от настоящите указания: до 21 април 2023 г.

4.2.1 Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 1.4. на Раздел II от настоящите указания по допълнителния прием: до 26 май 2023 г.

4.3. Срок за изплащане на помощта: до 28 април 2023 г.

4.3.1 Срок за изплащане на помощта: до 9 юни 2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 15.05.2023 г.

Краен срок: 19.05.2023 г.

Документи за кандидатстване: