Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“ – ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“ – ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

​​​​​​Цел на помощта

Настоящата мярка представлява подкрепа за земеделски стопани, отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване.

       Вид и форма на помощта

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство – производители на растениевъдна продукция за покриване на част от разходите за напояване  през 2023.

 

 

4. Срокове на помощта (изменение м. октомври 2023 г.)

4.1. Срок за подаване на заявленията:

4.1.1. Първи прием: от 21 август до 02 октомври 2023 г.

4.1.2. Втори прием: от 23 октомври до 27 октомври 2023 г.

4.2. Представяне на информация по т. 3.4. от настоящия раздел: до 10 ноември 2023 г.

4.3. Срок за изплащане на помощта: до 08 декември 2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 23.10.2023 г.

Краен срок: 27.10.2023 г.