Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗООНОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” ПРЕЗ 2023 Г. - изменение

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗООНОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” ПРЕЗ 2023 Г. - изменение

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози.  

Помощта е насочена към животновъди, микро-, малки и средни предприятия, по смисъла на Приложение І от Регламент (ЕС) 2022/2472, за покриване на допустими разходи за предоставените им услуги, свързани с изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България (2022 - 2024)  (НППНКЛБЖЗ) по чл. 118, ал. 1 от ЗВД.

Съгласно член 22, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2022/2472 помощта за консултантски услуги трябва да бъде под формата на субсидирана услуга. Ветеринарните лекари са доставчици на консултантски услуги на земеделските стопани, по отношение на отразяването на регистрацията на всички мероприятия, извършвани върху животните в Интегрираната информационна система (ИИС) на  Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Съгласно член 26, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2022/2472 помощта се предоставя в натура и се изплаща на доставчика на мерки (регистрирани ветеринарни лекари) за предотвратяване, контрол и ликвидиране на болести по животните, включващи дейностите по въвеждане на данните в ИИС на БАБХ от извършената идентификация на животните, ваксинации и извършване на диагностични изследвания на животните при изпълнение на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България  по чл. 118, ал. 1 от ЗВД.

 

 

IV. срокове и Начин на плащане

1. ДФЗ може да извършва частично и окончателно плащане по планираните дейности, включени в обхвата на схемата.

2. Окончателното изплащане на помощта става след като БАБХ представи на ДФЗ подробния- отчет по Раздел ІІІ, т. 1 от настоящите указания и след определяне на допустимите за възстановяване средства.

3. Срокове:

3.1. Финансовите средства се изплащат след решение на УС на Фонда до 10 работни дни след представяне на заявка от страна на БАБХ;