Обратно Подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи (ДПЖ - ЗП)

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ ОТ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ПОРОДИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си:
1.    50 или повече овце-майки от една застрашена от изчезване порода, включени в развъдни програми, и/или
2.    20 или повече кози-майки от една застрашена от изчезване порода, включени в развъдни програми.

Списък на застрашени от изчезване породи овце и кози, включени в развъдни програми
1. Каракачанска овца
2. Копривщенска овца
3. Сакарска овца
4. Котленска овца
5. Местна старозагорска овца
6. Местна карнобатска овца
7. Тетевенска овца
8. Западностаропланинска овца
9. Брезнишка овца
10. Софийска (Елинпелинска) овца
11. Средностаропланинска овца
12. Среднородопска овца
13. Медночервена шуменска овца
14. Дъбенска овца
15. Реплянска овца
16. Бяла маришка овца
17. Вакла маришка овца
18. Свищовска овца
19. Странджанска овца
20. Карнобатска тънкорунна овца
21. Североизточнобългарска тънкорунна овца
22. Тракийска тънкорунна овца
23. Родопски цигай
24. Старопланински цигай
25. Плевенска черноглава овца
26. Калоферска дългокосместа коза
27. Дългокосместа коза/местна коза
28. Местна дългокосместа коза (Малашевски тип)
29. Българска виторога дългокосместа коза

Условия за кандидатстване:

Заявените за подпомагане животни трябва да:
1.    са на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овцете и до 108 месеца за козите;
2.    са идентифицирани с одобрени от БАБХ обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация;
3.    са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
4.    са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от звд;
5.    се отглеждат в животновъдни обекти, които са в система на контрол и мониторинг на суровото мляко (за животните, за които се доказва реализация на мляко);
6.    се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на ЗВД.
7.    са с доказан произход;
8.    са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6, т. 2 от Закона за животновъдството не по-късно от последния ден за подаване на заявления за подпомагане;
9.    имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при проверка на място.
Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 21 юли 2023 г.).
Животните, заявени по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки не са допустими за подпомагане по тази интервенция.

Насоки за кандидатстване:

Период на задържане на животните
Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 21 юли 2023 г.).

Замяна на животни
Заявени животни могат да се заменят с други животни, отговарящи на условията за подпомагане по съответната интервенция, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (21 юли 2023 г ), при условие че замяната се заяви по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната.

Реализация - количества
Земеделските стопани трябва да са реализирали на пазара през периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. на овца-майка и/или коза-майка мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 35 кг или 0,2 животни от един от двата вида.

Документи за кандидатстване:

Срокове за документи за реализация
Документите трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г.
Документите, декларациите и описът се подават в периода от 5 до 31 октомври 2023 г. електронно с квалифициран електронен подпис и/или в съответната областна дирекция на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата - физическо лице, или адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец, лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Документи за изпълнение:

Реализацията на количествата мляко се осъществява в съответствие с чл. 55б от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, при спазване на реда за одобрение по чл. 31 от Закона за храните, Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и чл. 7, ал. 1, т. 3 а от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и се доказва със:
1.    фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2.    счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;
3.    фактури при плащане по банков път или фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и доставят на търговци в други държави - членки на Европейския съюз;
4.    фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция IX - Млечни продукти;
5.    приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция IX - Млечни продукти;
6.    фискални отчети от млекомат - при директни продажби на сурово мляко от млекомат.

 

Реализацията на пазара на животни се извършва при спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, търговия, изнасяне или пускане на пазара на животни по ЗВД и се доказва със:
1.    фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2.    счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;
3. приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата.
Документите не се изискват при затворен цикъл на производство, като закланите собствени животни в кланичен пункт, одобрен съгласно Наредба № 10 от 2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове, се установяват чрез системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
При придвижване на животни на територията на страната, включително при затворен цикъл на производство, ДФЗ извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД, а при вътрешна търговия в ЕС и износ на живи животни извършва проверка въз основа на копие от сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно състояние при износ, предоставен от кандидата.

 

 Заповед № РД 09-107 от 08.02.2024г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно