Обратно Интервенции в сектора на пчеларството 2024 г.

Интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

По интервенциите в сектора на пчеларството се предоставя финансова помощ за една или повече дейности, както следва:

 1. "Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации" за дейностите:

 а) "Информационни семинари/лектории за повишаване на знанията по конкретни теми, насочени към сектор пчеларство";

 б) "Демонстрационни дейности и посещения на земеделски стопанства (демонстрационен обект) за краткосрочен обмен на опит";

 в) "Разработване на наръчник/наръчници за добри практики, включително нормативни изисквания в пчеларството";

 2. "Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата" за дейностите:

 а) "Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата";

 б) "Тестване на пчелните семейства за степента на опаразитеност с причинителя на вароатозата – Varroa destructor";

 3. "Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели" за дейността "Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери";

4. "Рационализиране на подвижното пчеларство" за дейностите:

 а) "Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство";

 б) "Възстановяване на част от разходите при практикуване на подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства";

 5. "Инвестиции в материални и нематериални активи" за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за обезпечаване на дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства;

6. "Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества" за дейностите:

 а) "Извършване на физикохимичен анализ на пчелен мед и пчелни продукти";

 б) "Извършване на анализи за наличие на остатъци от пестициди в хранителни запаси, восък и трупчета на пчели";

 7. "Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели" за дейността "Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства";

 8. "Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти" за дейността "Изпълнение на изследователски проекти, създаващи добавена стойност в областта на пчеларството";

          9. "Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти" за дейността "Организиране и провеждане на национално ниво на изложения, пресконференции, информационни кампании, фестивали, панаири".

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 08.02.2024 г.

Краен срок: 22.02.2024 г.

Условия за кандидатстване:

  НАРЕДБА № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от СП в сектора на пчеларството.pdf

  Заповед на министъра на земеделието и храните с бюджет за 2024 г.pdf

  Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ за начало на прием на заявления за подпомагане

  Заповед на министъра на земеделието и храните съдържаща списък с разходите/активите, за които има определени референтни цени за 2024 г.

  Заповед на министъра на земеделието и храните с преразпределен бюджет за 2024 г.pdf

Насоки за кандидатстване:

  Наръчник за интервенциите в сектора на пчеларството за кампания 2024

  Ръководство за подаване на заявление за подпомагане в СЕУ

 Списък с изискуемите оферти по видове разходи

Документи за кандидатстване:

  Заявление за подпомагане по интервенциите в сектора на пчеларството за 2024 г.

 КЛАСИРАНЕ по интервенция IE3 Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели от СП

 КЛАСИРАНЕ по интервенция IE4 Рационализиране на подвижното пчеларство, дейност А Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство

 КЛАСИРАНЕ по интервенция IE5 Инвестиции в материални и нематериални активи от СП

 КЛАСИРАНЕ по интервенция IE7 Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели за закупуване на пчелни майки от СП

 КЛАСИРАНЕ по интервенция IE7 Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели за закупуване на отводки от СП

 ВТОРО КЛАСИРАНЕ по интервенция IE3 Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели от СП

 ВТОРО КЛАСИРАНЕ по интервенция IE4 Рационализиране на подвижното пчеларство, дейност А Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство

 ВТОРО КЛАСИРАНЕ по интервенция IE5 Инвестиции в материални и нематериални активи от СП

 ВТОРО КЛАСИРАНЕ по интервенция IE7 Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели за закупуване на пчелни майки от СП

 ВТОРО КЛАСИРАНЕ по интервенция IE7 Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели за закупуване на отводки от СП