Обратно Национална програма по пчеларство - АРХИВ

​​Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. - АРХИВ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ, ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСИРАНЕ ПО

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2020-2022 г.:

                 

Съгласно разпоредите на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 13 декември 2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 - 2022 г. ползвателят на помощта е длъжен да съхранява оригиналите на всички документи, свързани с подпомаганите дейности, най-малко 3 години след изплащане на финансовата помощ от ДФ "Земеделие".

Бенефициерите, получили подпомагане по Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. по мярка А, дейност 1 за закупуването на техническо оборудване, по мярка В, Дейност 1 за закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство, по мярка Д, дейност 1 за закупуване на пчелни кошери и Дейност 2 за закупуване на пчелни отводки се задължават за срок 3 години след изплащане на финансовата помощ от ДФ "Земеделие":

1. да използват придобитите активи по предназначение;

2. да не продават, даряват или преотстъпват ползването на активите, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

3. да не преустановяват пчеларската си дейност;

4. да практикуват подвижно пчеларство, в случай че е получил подпомагане по мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство".

Условия за кандидатстване: