Обратно Интервенции в сектор „Плодове и зеленчуци“

Интервенции в сектор "Плодове и зеленчуци"

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Държавен фонд "Земеделие" подпомага признатите организации на производители и техните асоциации чрез предоставяне на финансова помощ по интервенциите, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. в сектор "Плодове и зеленчуци" .

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 02.10.2023 г.

Краен срок: 13.10.2023 г.

Условия за кандидатстване:

По схемата могат да кандидатстват организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации, признати със заповед на министъра на земеделието и храните по реда на Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.

Те следва да създадат оперативен фонд, да изготвят оперативна програма и да подадат чрез СЕУ заявление за одобрението й в съответствие с  Наредба № 13 от 1.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. в секторите "Плодове и зеленчуци" и "Мляко и млечни продукти".

Насоки за кандидатстване:

Организациите на производители на плодове и зеленчуци/асоциациите на организации на производители на плодове и зеленчуци подават Заявление за одобрение на оперативната програма по електронен път чрез индивидуалния профил на кандидата в Системата за електронни услуги (СЕУ). В случай че документите не се подават лично от кандидата, той следва да определи пълномощник и обхват на правата му, което се потвърждава с квалифициран електронен подпис (КЕП) в СЕУ. Кандидатите удостоверяват подаването на заявлението за одобрение на  оперативната програма в електронна форма чрез КЕП.

Финансовата помощ се предоставя чрез прилагане на следните интервенции по чл. 47 от Регламент (ЕС) 2021/2115, включени в Стратегическия план:

1. Интервенции, свързани с инвестиции в материални и нематериални активи; 

2. Интервенции, свързани с целите в областта на агроекологията и климата;

3. Интервенции, свързани с научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивост на вредители и смекчаване на изменението на климата и адаптиране;

4. Интервенции, свързани с консултантски услуги и техническа помощ по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и болестите, устойчива употреба на продукти за растителна защита, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение;

5. Обучение и обмен на най-добри практики, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и болестите, устойчива употреба на продукти за растителна защита, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение;

6. Интервенции за популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите за схемите на Съюза за качество и за значението на здравословното хранене, както и към диверсифициране и консолидиране на пазарите с действия за популяризиране, комуникация и маркетинг;

7. Интервенции за допринасяне на смекчаването на изменението на климата и действия за адаптиране към това изменение;

8. Изтегляне от пазара за безвъзмездно разпределяне или други дестинации, включително, където е необходимо обработване за улесняване на това изтегляне;

9. Застраховане на реколтата и на продукцията, което допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители, и в същото време гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете;

10. Индивидуално обучение за други признати организации на производители и асоциации на организации на производители или за отделни производители с оглед предотвратяване и справяне с кризи и управление на риска.

Подадената оперативна програма следва да включва дейности и разходи по приложение № 2 на Наредба 13/01.09.2023 г., както и да :

- има продължителност най-малко три години и най-много пет години;

- е насочена към изпълнението най-малко на три цели, посочени в чл. 46 б. "б", "д" и "е" от Регламент (ЕС) 2021/2115;

- най-малко 15% от разходите на оперативната програма покриват интервенции по чл. 2, т. 2 и 7 от Наредба 13/01.09.2023 г.;

- обхваща минимум три действия, свързани с изпълнението на интервенции по чл. 2, т. 2 и 7 от Наредба 13/01.09.2023 г.; когато най-малко 80% от членовете на организация на производители са поели едно или повече еднакви агроекологични и климатични задължения или задължения за биологично земеделие, предвидени съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) 2021/2115, всяко едно от тези задължения се брои за едно действие;

- най-малко 2% от разходите по оперативната програма покриват интервенции по чл. 2, т. 3 от Наредба 13/01.09.2023 г.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за одобрение на оперативна програма;

2. Оперативна програма - образец;

3. Заявление за междинно/окончателно плащане.

4. Уведомление за прилагане на интервенция "Изтегляне от пазара за безплатно разпространение"

 

 

Документи за изпълнение:

 

1. Наредба № 13  от 1.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. в секторите "Плодове и зеленчуци" и "Мляко и млечни продукти";

2. Регламент (ЕС) 2021/2115;

3. Регламент (ЕС) 2022/126;

4. Списък с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи при извършване на строително-монтажни работи, създаване на трайни насаждения и земеделска техника. 

5. Указания за попълване на заявление за одобрение на оперативна програма по интервенции в сектор "Плодове и зеленчуци"