23.08.2023
- 31.12.2024

Важни срокове по агроекологични и биологични интервенции за кампания 2023

Интервенция Документ Период за предоставяне Място на предоставяне Цитиран член от Наредба
Насърчаване на естественото опрашване (Опрашване) приемно-предавателен протокол за предоставянето на услугата опрашване  до 30 август СЕУ чл. 48, ал. 4 от Наредба № 10/2023
Насърчаването използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия (СККУ) Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно разходни норми за единица площ (на ха) до 30 август СЕУ чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10/2023
План-програма за извършване на дейностите по интервенцията до 30 август СЕУ чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10/2023
За трайни насаждения декларирана като създадена в предходни години - копие от документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел до 30 август СЕУ чл. 49, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10/2023
За трайни насаждения - копие от документ от агроном, че не са преминали периода си на плододаване съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения до 30 август СЕУ чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10/2023
Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство (СЗМ) Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно разходни норми за единица площ (на ха) до 30 август   СЕУ чл. 52, ал. 1 от Наредба № 10/2023
За трайни насаждения декларирана като създадена в предходни години - копие от документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел до 30 август   СЕУ чл. 53, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10/2023
За трайни насаждения - копие от документ от агроном, че не са преминали периода си на плододаване съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения до 30 август   СЕУ чл. 53, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10/2023
Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии План за сеитба изготвен от агроном и одобрен от специалисти по управление на постоянно затревени площи от Селскостопанската академия - ИПАЗР "Н. Пушкаров", и/или Аграрния университет - Пловдив до 30 август СЕУ чл. 69, ал. 3 от Наредба № 10/2023
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша) Копия на издадените констативни протоколи за извеждане и сваляне на животните. до 30 ноември СЕУ чл. 58, ал 6 от Наредба № 10/2023
Биологично пчеларство в преход (БПП) Преминато обучение до 31 декември на първата година СЕУ/ОД на ДФЗ чл. 6, ал. 2 от Наредба № 9/2023
Биологично растениевъдство в преход (БРП) Преминато обучение до 31 декември на втората година СЕУ/ОД на ДФЗ чл. 6, ал. 2  от Наредба № 9/2023
Агроекологични интервенции Преминато обучение до 31 декември на втората година от изпълнение на многогодишния ангажимент  СЕУ/ОД на ДФЗ чл. 5, ал. 2 от Наредба № 10/2023

 

 

21.07.2023
- 31.01.2024

Важни срокове по директни плащания за кампания 2023

ИНТЕРВЕНЦИЯ ВИД ДОКУМЕНТ СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ МЯСТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОСНОВАНИЕ
Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал - насърчаване на
зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП)
План за управление на хранителните вещества и копие на дипломата на агронома, подписал документа

до 14 август - ПРИКЛЮЧИЛ

от 25.09.2023г. до 09.10.2023г.

СЕУ

чл.40, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА №3
чл.7, ал.2, т. 6 от НАРЕДБА №4

§ 1. В ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ на НАРЕДБА №4

Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП) План за паша и копие от диплома на ветеринарен лекар, зооинженер или агроном издал документа до 14 август - ПРИКЛЮЧИЛ

от 25.09.2023г. до 09.10.2023г.
СЕУ

чл.43, ал. 1 от НАРЕДБА №3
чл.7, ал.2, т. 7 от НАРЕДБА №4

§ 1. В ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ на НАРЕДБА №4

Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП) Документ от агроном, доказващ, че насаждението е в период на плододаване и копие от дипломата на агронома, издал документа до 14 август - ПРИКЛЮЧИЛ

от 25.09.2023г. до 09.10.2023г.
СЕУ

чл. 25, ал. 4 от НАРЕДБА №3
чл.7, ал. 2, т. 8 от НАРЕДБА №4

§ 1. В ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ на НАРЕДБА №4

Хуманно отношение към животните и антимикробна резистантност (ХЖ-АМР)
Становище по образец, издадено от директнора на ОДБХ
до 30 август 2023г. - ПРИКЛЮЧИЛ ОД на ДФЗ §4 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на НАРЕДБА №10
Обвързано с производството подпомагане за млечни крави (МлК) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 21 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 21 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 22 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК-РП) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ

чл. 22 от НАРЕДБА №3

чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ

чл. 21 и чл. 22 от НАРЕДБА №3

чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане за биволи (Биволи) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 21 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи 
(ДПЖ-ЗП)
Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ

чл. 21 и чл. 22 от НАРЕДБА №3

чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ

чл. 21 и чл. 22 от НАРЕДБА №3

чл. 23, чл. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3

Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал - насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко - ЗВПП) Декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за закупените продукти - фактури и/или фискални касови бележки от 1 до 31 декември 2023г. СЕУ чл. 46, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Еко схема за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП) Декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за закупените продукти - фактури и/или фискални касови бележки от 1 до 31 декември 2023г. СЕУ чл. 46, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР) Дневник за пашуване за ХЖ-АМР от 1 до 31 декември 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 75, ал. 6 от НАРЕДБА №10
Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП) 1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ

чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) (ИЗ-П) 1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ

чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП) 1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ

чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте (ИЗ-КЛЧ)

1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал

от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ

чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство (ИОП) 1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал 
от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ

чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н) Документи за сертифициран и стандартен посадъчен материал за насажденията, които са създадени след 14.03.2023 г.  от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ

чл. 26, ал. 2, т. 5 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

 

Календарни месеци

 • 01 Януари
 • 02 Февруари
 • 03 Март
 • 04 Април
 • 05 Май
 • 06 Юни
 • 07 Юли
 • 08 Август
 • 09 Септември
 • 10 Октомври
 • 11 Ноември
 • 12 Декември