Обратно Интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“

Интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Подпомагането по интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения" е насочено към намаляване на екологичния отпечатък от дейността на предприятието за производство на вино и повишаване на неговата конкурентоспособност чрез производството на енергия от възобновяеми източници.

(1) Допустими за подпомагане по интервенцията са разходите за следните дейности:

1. инфраструктура на предприятието:

а) закупуване или закупуване на лизинг на ново оборудване, включително и на компютърен софтуер, свързани с използването и управлението на работата на възобновяеми източници на енергия на територията на предприятието;

б) строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за пречистване на отпадъчната вода и други отпадни продукти от производствения процес; инсталации за компостиране и преработка на други отпадни продукти; източници на възобновяема енергия;

2. съпътстващи дейности към дейностите, посочени в т. 1, букви "а" и "б", като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор - разходи в размер на не повече от 4 на сто от общия размер на разходите по проект.

(2) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 15.01.2024 г.

Начален срок: 03.06.2024 г.

Краен срок: 15.02.2024 г.

Краен срок: 16.06.2024 г.

Условия за кандидатстване:

Със Заповед №РД09-394/05.04.2024 г. на Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, ал. 6 и 7 от Наредба №14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година, е определен бюджет по интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения" и втори прием само за авансови плащания през финансова 2024 г., в периода 3 – 16 юни 2024 г.. Може да се запознаете със заповедта по-надолу.

Заявленията за предоставяне на финансова помощ и исканията за окончателно плащане по интервенциите по чл. 1 се подават по електронен път през индивидуален профил на кандидата или на упълномощено от него лице в Системата за електронни услуги (СЕУ/електронната система) съгласно чл. 30, ал. 2, т. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Към заявлението се прилагат сканирани или подписани с КЕП описаните в чл. 91 документи съгласно НАРЕДБА № 14 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 ГОДИНА

За финансова помощ по интервенцията могат да кандидатстват:

(1) За финансова помощ по интервенцията могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, включително признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители, вписани в лозарския регистър като винопроизводители, съгласно Закона за виното и спиртните напитки и регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да:

1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

2. не са предприятие в затруднение;

3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

4. не са в процедура по ликвидация;

5. нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Финансова помощ не се предоставя за частта от разходите по проектите, които надхвърлят максимално допустимите стойности по чл. 90, ал. 3 за един прием или за целия период на прилагане на интервенцията, когато надвишаването е в резултат от подадени проекти от кандидати и ползватели на помощта, за които се установи, че помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП.

(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се доказва от кандидата/ползвателя в срок до 15 дни от датата на получаване на уведомлението от ДФЗ чрез:

1. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, които се сканират и прикачат в СЕУ;

2. декларация към момента на кандидатстване за всички останали обстоятелства, за които не се издават официални документи, включително и за тези по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(5) Липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 2 се доказва с годишен финансов отчет за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението, в случаите, когато не са достъпни в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(6) Финансова помощ по интервенцията не могат да получат кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

(7) Ползватели на помощта, които са възложители по Закона за обществените поръчки, провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, за които при подаване на заявлението за подпомагане се представя заверено от възложителя копие на документацията от проведените обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.

(8) Изискването по ал. 2, т. 4 не се отнася за кандидати еднолични търговци.

(9) Не се предоставя финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта - представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, попадат в някоя от категориите, определени в чл. 141 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

(10) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на интервенцията.

(11) При преценяване на допустимостта на проектните предложения ДФЗ извършва оценка на кандидатите за достатъчен технически и финансов ресурс с цел гарантиране на ефективно изпълнение на поетите задължения.

Размер на финансовата помощ:

Съгласно Наредба №14 от 11 септември 2023 г., Чл. 90. (1) Максималният размер на финансовата помощ по интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения" е:

1. до 50 на сто от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро-, малки и средни предприятия (ОВ, L 124/36, 20.5.2003 г.);

2. до 25 на сто от действително направените разходи за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро;

3. до 15 на сто от действително направените допустими разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.

(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ по ал. 1 се осигурява от получателя на финансовата помощ.

(3) Максималната стойност на един проект не може да надвишава 2 000 000 лв.

(4) Максималният размер на общите допустими разходи по интервенцията за целия период на прилагане на интервенцията 2024 - 2027 за един кандидат е 3 000 000 лв.

(5) Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и в заявлението за предоставяне на финансова помощ е заявена точната сума на авансовото плащане, а за кандидати по чл. 89, ал. 7 и след сключване на допълнително споразумение по чл. 96, ал. 4.

(6) В случай че ползвател на финансовата помощ е група или организация на производители, съответните максимални размери по ал. 3 и 4 включват и размера на предоставена финансова помощ на всеки член на групата или организацията по същата интервенция.

Насоки за кандидатстване:

За да подадете заявление за одобрение на оперативна програма по интервенциите в лозаро-винарския сектор в Системата за електронни услуги (СЕУ) е необходимо да имате регистрация в Системата за електронни услуги. Допълнителна информация за начина на регистрация и функционалностите на системата, в т.ч. и за прикачването на документи, можете да видите в публикуваните видео ръководства https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49. Всички кандидати, които нямат регистрация в СЕУ към момента на подаване на Заявление, следва да си направят такава. Регистрацията се потвърждава в съответната ОД на ДФ „Земеделие“, отдел „ОПСПМП“ . След потвърждение на профила в СЕУ кандидатът може да създаде своето заявление чрез профила си в СЕУ през https://seu.dfz.bg/ като избере Направление „Вино“, Схема „Интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“ и Прием: „Прием по Интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения“ след което с бутон „Създай“ потвърждава участие в схемата.

На следния линк https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/59 може да се запознаете с Приложенията към заявление за подпомагане по интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“, както и със самата инструкция за подаване на заявление по интвервенцията.

Със Заповед №РД09-1230/01.12.2023 г. на Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл.5, ал.6 и 7 от Наредба №14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година, е определен бюджет по интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения". Може да се запознаете със заповедта по-надолу.

Документи за кандидатстване:

Към заявлението се прилагат сканирани или подписани с КЕП описаните детайлно в: "Раздел IV. Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ, Чл. 91, съгласно НАРЕДБА № 14 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 ГОДИНА

„Чл. 91. (1) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление за предоставяне на финансова помощ чрез СЕУ съгласно чл. 6. Заявлението съдържа таблица с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, декларация за дела на преработената собствена суровина, изчислен в проценти за три години назад, декларация за обстоятелствата по чл. 89, ал. 10.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат сканирани или подписани с КЕП:

1. договор за лизинг и погасителен план със срок на придобиване съгласно посочения краен срок в заявлението в случаите, в които инвестицията се закупува на лизинг;

2. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;

3. влязло в сила разрешение за строеж, издадено по реда на ЗУТ, включително за инвестиционните намерения, включващи разходи за строителство на сгради и съоръжения, за които не се заявява финансово подпомагане;

4. разрешение за поставяне, издадено по реда на ЗУТ, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения;

5. декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката);

6. количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице, когато проектното предложение предвижда изпълнение на дейности по чл. 87, ал. 1, т. 1, буква "б";

7. годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато кандидатът не е новорегистриран;

8. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;

9. за всеки заявен за финансиране разход по чл. 87, ал. 1 най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС; оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите;

10. предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители;

11. договори за разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на технологичен проект, инвестиционен проект, разработен във фаза "Технически проект" или "Работен план (работни чертежи и детайли)" за дейностите по чл. 27, ал. 1, т. 2;

12. документи за правно основание за ползване на имота, в който се инвестира, със срок не по-малък от 10 години от датата на подаване на заявлението; договорите за ползване следва да бъдат вписани в Агенцията по вписванията;

13. лицензи, разрешения и удостоверения;

14. отчет за приходи и разходи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период;

15. справка за дълготрайни материални активи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период, в електронен вариант или сканирана.

(3) Таблицата към заявлението за предоставяне на финансово подпомагане по чл. 91, ал. 1 следва да показва намаляване на екологичния отпечатък и/или осигуряване на енергийна ефективност от използването на възобновяеми енергийни източници на винарското предприятие на кандидата чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на интервенцията, посочени в Стратегическия план.

(4) Таблицата към заявлението за предоставяне на финансово подпомагане по чл. 91, ал. 1 следва да бъде за период от 5 години, а когато включва дейности по чл. 87, ал. 1, т. 1, буква "б" - за период от 10 години.

(5) Към заявлението за предоставяне на финансова помощ в СЕУ се прикача сканиран технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и копие на удостоверението за правоспособност на проектанта.

(6) Когато кандидатът предвижда изпълнение на дейности по чл. 87, ал. 1, т. 1, буква "б", в тридневен срок от подаване на заявлението в СЕУ изпраща в ДФЗ: 1. инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г.; към инвестиционния проект се прилага становище на регионалната инспекция по околна среда за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействието върху околната среда, като същото се изисква във всички случаи на ново строителство или реконструкция по силата на Закона за опазване на околната среда;

2. архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, надстроява и/или пристроява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ.

(7) Когато кандидатът за подпомагане притежава/ползва винени лозя, ДФЗ извършва служебна справка за тях в лозарския регистър.

(8) Когато кандидатът вече е получил одобрение на подадено заявление по ал. 1, може да подаде ново заявление, след като е подал заявление за изплащане на финансова помощ по интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения" по първото заявление.

(9) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата през модул Комуникация на СЕУ, който в срок до 15 дни от уведомлението следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.

(10) В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 89, ал. 6, ДФЗ уведомява кандидата през модул Комуникация на СЕУ, който в срок до 15 дни от уведомлението следва да предостави чрез СЕУ легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да предостави декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

(11) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не предостави документите в срока по ал. 9 и 10, по заявлението за предоставяне на финансова помощ се постановява отказ със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.

(12) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата по всяко време чрез СЕУ. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях.