Обратно Кредитна схема на ДФ „Земеделие” за инвестиции в селското стопанство

Кредитна схема на ДФ „Земеделие” за инвестиции в селското стопанство

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Кредитната схема на Държавен фонд „Земеделие” за инвестиции в селското стопанство е с три основни направления - „Растениевъдство”, „Животновъдство” и „Техническо обезпечаване”. 
Дейностите и обектите, предвидени за финансово подпомагане са:
•    създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения и инвестиции в оранжерийното производство;
•    създаване и оборудване на животновъдни ферми и закупуване на чистопородни, хибридни и стокови  животни;
•    закупуване на техника, оборудване и инвентар, използвани в селското стопанство.
 

Условия за кандидатстване:

 Кредитна схема на ДФ „Земеделие” за инвестиции в селското стопанство

Документи за кандидатстване:

1.   Образец на заявление за кандидатстване за инвестиционен кредит

2.   Декларация за информираност по ЗЗЛД

3.  Декларация за свързаност

4.   Декларация за открити банкови сметки, ползвани кредити от ДФЗ, търговски банки и други задължения

5.   Декларация за гражданско и имуществено състояние

6.   Декларация, че предоставените по Кредитната схема средства няма да се използват за друго финансиране

7.  Икономическа обосновка

8.  Банки, с които ДФ "Земеделие" има сключен договор за рефинансиране на одобрени проекти по Кредитната  схема