Обратно „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Разград

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“  гр. Разград

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по …;
 • професионален опит: не се изисква;
 • минимален ранг: V младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки;

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина), ако има такива;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).
 1. Документите следва да бъдат представени в 11-дневен срок, считано от 29.03.2024 г. до 08.04.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е М. Стойкова. Телефон за контакти: 02/8187 107.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, в сградата на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Разград на адрес – гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ № 67, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:

 • Осъществява дейности по административно обслужване и дава насоки по отношение на условията, критериите, изискванията и документите, необходими за финансовото подпомагане на земеделските производители по програмите, мерките и схемите, прилагани в ДФ „Земеделие".

 • Осъществява връзката между ДФ „Земеделие" и кандидатите за финансова помощ.

 • Извършва проверки във връзка с исканията за финансово подпомагане и изготвя писмени становища, съгласно правилата за финансово подпомагане на земеделските производители, които предоставя на началника на отдела.

 • Приема, регистрира и проверява пакетите от документи за окомплектованост и легитимност.

 •      Изготвя становища за одобрение/отхвърляне на проектите.

 • Изпраща цялата документация по всеки проект в Централно управление на ДФ „Земеделие".

 • Поддържа пълна и актуална информация за постъпилите искания и предоставеното финансово подпомагане.

 • Следи за целесъобразното и законосъобразното усвояване на одобрените инвестиционни кредити и субсидии и за изпълнение на договорените ангажименти от земеделските производители.

 • Участва в извършването на проверки - документални и на място, относно съществуването и размера на декларираните площи и активи от земеделските производители, състоянието и обезпечението, изпълнението на задълженията на земеделските производители по сключени договори с ДФЗ.

 1. Размер на основната заплата за длъжността е от 780 до 2600 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  ГР. РАЗГРАД

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/1309 от 02.04.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

К. Неджати

2.

Ц. Савов

3.

Б. Мутиш

4.

С. Банков

5.

А. Билял

6.

Б. Койчева

7.

Ш. Шабанова

8.

В. Микова

9.

К. Пенчева

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.     


Недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  ГР. РАЗГРАД

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/1309 от 02.04.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, на основание чл. 10в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, до участие в конкурса НЕ се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.

И. Фикрет

Документите подадени от лицето за обявения конкурс са получени по електронната пощата,   без да бъдат подписани с електронен подпис, което не съответства на разпоредбите на чл. 17 ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, а именно - подаването на заявлението и приложенията към него следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  ГР. РАЗГРАД

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/1309 от 02.04.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 10.05.2024 г. от 10:30 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие";

2. Закон за подпомагане на земеделските производители;

3. Закон за държавния служител;

4. Наредба № 3 от 10.03.2023г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции;

5. Наредба № 10 от 27 юни 2023г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027г.

6. Програма за развитие на селските райони 2014-2020;

7. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;

8. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.012  по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

9. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2023-2027 ГОДИНА.

Системата за определяне на резултатите е следната:

 • Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 въпроса с един възможен верен отговор. Продължителността на провеждането на теста е 30 минути.

 • Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 15 верни отговора:
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 3.00
 • при постигнати 16 верни отговора – оценка 3.20
 • при постигнати 17 верни отговора – оценка 3.45
 • при постигнати 18 верни отговора – оценка 3.60
 • при постигнати 19 верни отговора – оценка 3.80
 • при постигнати 20 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 21 верни отговора – оценка 4.20
 • при постигнати 22 верни отговора – оценка 4.40
 • при постигнати 23 верни отговора – оценка 4.60
 • при постигнати 24 верни отговора – оценка 4.80
 • при постигнати 25 верни отговора – оценка 5.00

Полученият резултат се умножава с коефициент 3.

 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 2. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.


Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  ГР. РАЗГРАД

 1. Б. Мутиш
 2. Ш. Шабанова

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)