Обратно ЕКСПЕРТ към дирекция ДПМРСР, за не по-малко от 5 /пет/ позиции

Обява за конкурс за работа

            Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, тел. 02/81 87 100, на основание чл. 10, т. 13 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ и във връзка с Постановление № 209 на Министерския съвет от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР  И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

за

 1. Наименование на длъжността: ЕКСПЕРТ към дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, за не по-малко от 5 /пет/ позиции.
 2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионална област: аграрни науки и ветеринарна медицина, социални, стопански и правни науки, технически науки, природни науки, математика и информатика, хуманитарни науки, педагогически науки, сигурност и отбрана.
 1. Допълнителни умения и квалификация, необходими за заемане на длъжността:
 • владеене на английски език и/или друг работен език на ЕС;
 • компютърна грамотност.
 1. Начин за провеждане на подбора:
 • допускане по документи;
 • практически изпит;
 • интервю.
 1. Необходими документи за участие на кандидатите:
 • мотивационно писмо;
 • автобиография /европейски формат/;
 • копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи владеене на чужд език;
 • копие от документи, удостоверяващи трудов стаж или опит: трудова книжка, служебна, осигурителна книжка – при наличие на такива и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации – при наличие на такива;
 • стажът, опитът и владеенето на чужд език се считат за предимство.
 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай мотивационното писмо следва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис.

                 Телефон за контакт: 02/8187 114

Краен срок за подаване на документи: 08.02.2024 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на подбор и назначаване на служители за длъжността експерт, не се регистрират.

 1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
 • Разглеждане/оценка на заявленията/ПП за отпускане на финансова помощ по мерките/подмерките от ПРСР;
 • Обработва и анализира заявленията за подпомагане/ПП по мерките от ПРСР, като отговаря за целесъобразното и законосъобразното им одобряване чрез извършване на административни проверки за комплектованост и легитимност и съответствието им с критериите за допустимост, в т. ч. чрез извършване на посещения на място;
 • Извършва предварителна оценка на проектни предложения по мерки и подмерки от ПРСР, подадени чрез ИСУН;
 • Определя и одобрява размера на допустимите за финансиране разходи чрез прилагане на предвидените в наредбите за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/насоките за кандидатстване по мерките/подмерките от ПРСР механизми за определяне основателността на предложените разходи;
 • Извършва проверка на икономическата жизнеспособност на представените в заявлението/проектното предложение данни по мерките от ПРСР, при които е предвидена такава оценка.
 1. Списъците и други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – www.dfz.bg.
 2. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 1300 до 1700 лв., като ще бъде определен съгласно Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

Необходима информация при кандидатстване

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 5 ПОЗИЦИИ

Съгласно решение на комисията, определена със заповед № 03-РД/544 от 06.02.2024  г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в подбора се допускат следните кандидати:

1

С. Цеков

2

М. Аврамова

3

Е. Евтимова

4

В. Димитрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.02.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, за провеждане на  практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

Успешно представилите се кандидати при решаването на практическия изпит ще бъдат допуснати до провеждането на интервю.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка:

 • Microsoft Еxcel;
 • Microsoft Word;
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“.


Класиране
КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г.  КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 5 /ПЕТ/ ПОЗИЦИИ
Трите имена на кандидата
1 В. Димитрова
Класираните кандидати следва да се свържат с дирекция "Човешки ресурси" на тел. 02/ 81 87 114
Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)