Обратно ЕКСПЕРТ към отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Ямбол, за 2 /две/ длъжности.

Обява за конкурс за работа

                                                                                                            ОБЯВЛЕНИЕ

            Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136,
тел. 02/81 87 100, на основание чл. 10, т. 13 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ и във връзка с Постановление № 209 на Министерския съвет от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР  И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

за

 1. Наименование на длъжността: ЕКСПЕРТ към отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Ямбол, за 2 /две/ длъжности.

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионална област: социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки, природни науки, математика и информатика.

 1. Допълнителни умения и квалификация, необходими за заемане на длъжността:
 • владеене на английски език и/или друг работен език на ЕС;
 • компютърна грамотност.

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • допускане по документи;
 • практически изпит;
 • интервю.

 1. Необходими документи за участие на кандидатите:
 • мотивационно писмо;
 • автобиография /европейски формат/;
 • копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи владеене на чужд език;
 • копие от документи, удостоверяващи трудов стаж или опит: трудова книжка, служебна, осигурителна книжка – при наличие на такива и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации – при наличие на такива;
 • стажът, опитът и владеенето на чужд език се считат за предимство.

 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице в сградата на Областна дирекция – гр. Ямбол на адрес: ул. „Златен рог“ № 20, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа,

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай мотивационното писмо следва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис.

 1. сто и срок за подаване на документите:

сградата на в сградата на Държавен фонд „

Телефони за контакт: 02/8187114

                 Краен срок за подаване на документи – 01.02.2024 г. включително.

 1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
 • Осъществява дейности по административно обслужване и дава насоки по отношение на условията, критериите, изискванията и документите, необходими за финансовото подпомагане на бенефициентите по програмите, мерките и схемите, прилагани в Държавен фонда „Земеделие“;
 • Осъществява връзката между Държавен фонда „Земеделие“ и кандидатите за финансова помощ;
 • Извършва проверки във връзка с исканията за финансово подпомагане и изготвя писмени становища. съгласно правилата за финансово подпомагане на земеделските производители. кои го предоставя на началника на отдела;
 • Поддържа пълна и актуална информация за постъпилите искания и предоставеното финансово подпомагане;
 • Изготвя становища за одобрение/отхвърляне на проектите
 • изготвя кореспонденцията  към кандидатите за финансова помощ и към други административни институции.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. Ямбол, ул. „Златен рог“ № 20, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – www.dfz.bg.

Необходима информация при кандидатстване

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ  ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ГР. ЯМБОЛ

Съгласно решение на комисията, определена със заповед № 03-РД/341 от 24.01.2024г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в подбора се допускат следните кандидати:

Трите имена на кандидата

1

Н. Берданкова

2

А. Марчева

3

Д. Панайотова

4

С. Димитрова

5

В. Павлова

6

Р. Тончева

7

К. Георгиева

8

М. Даскалова - Безова

9

М. Георгиева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19 февруари 2023 г. от 11:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, за провеждане на  практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

Успешно представилите се кандидати при решаването на практическия изпит ще бъдат допуснати до провеждането на интервю.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка:

 • Microsoft Еxcel;
 • Microsoft Word;
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“.

Недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ГР. ЯМБОЛ

Съгласно решение на комисията, определена със заповед № 03-РД/341 от 24.01.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в подбора НЕ СЕ ДОПУСКАТ следните кандидати:

Трите имена на кандидата

Основание за недопускане

1

Т. Кирова

Представените копия на документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени  в обявлението, а именно: наличието на висше образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър

2

Н. Челебиев

Представените копия на документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени  в обявлението, а именно: наличието на висше образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър

3

Д. Антонов

Представените копия на документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени  в обявлението, а именно: наличието на висше образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър

4

В. Монева

Представените копия на документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени  в обявлението, а именно: наличието на висше образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър в професионалната област, изискуема за длъжността, а именно: социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки, природни науки, математика и информатика.


Класиране
КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г.  КЪМ ОТДЕЛ "ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ", ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" -ГР. ЯМБОЛ, за 2 /ДВЕ/ ПОЗИЦИИ 
Трите имена на кандидата
1 К. Георгиева
Класираните кандидати следва да се свържат с дирекция "Човешки ресурси" на тел. 02/ 81 87 114
Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)