Обратно ЕКСПЕРТ към отдел „Регионална разплащателна агенция“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие" гр. Хасково.

Съобщения за кандидатите

                                                                                                          ОБЯВЛЕНИЕ

            Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, тел. 02/81 87 100, на основание чл. 10, т. 13 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ и във връзка с Постановление № 209 на Министерския съвет от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР  И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

за

 1. Наименование на длъжността: ЕКСПЕРТ към отдел „Регионална разплащателна агенция“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Хасково.

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионална област: социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки.

 1. Допълнителни умения и квалификация, необходими за заемане на длъжността:
 • владеене на английски език и/или друг работен език на ЕС;
 • компютърна грамотност.

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • допускане по документи;
 • практически изпит;
 • интервю.

 1. Необходими документи за участие на кандидатите:
 • мотивационно писмо;
 • автобиография /европейски формат/;
 • копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи владеене на чужд език;
 • копие от документи, удостоверяващи трудов стаж или опит: трудова книжка, служебна, осигурителна книжка – при наличие на такива и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации – при наличие на такива;
 • стажът, опитът и владеенето на чужд език се считат за предимство.

 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени в 11-дневен срок, считано от 26.05.2023 г. до 05.06.2023 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Хасково ул. „Панорама“ № 7, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;  

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай мотивационното писмо следва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис.

Телефони за контакт: 02/8187117

            Краен срок за подаване на документи –  05.06.2023 г. включително.

 1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
 • Отговаря лично за достоверността на информацията, в т.ч. информационни справки и писмени материали.
 • Приема заявки за плащане.
 • Регистрира заявки за плащане.
 • Проверява заявките и придружаващите ги документи за окомплектованост.
 • Проверява заявките и придружаващите ги документи за легитимност.
 • Проверява заявките и придружаващите ги документи за съответствие с критериите за финансиране по мерките администрирани децентрализирано
 • Въвежда административни данни в Контролни листа за посещения на място.   Изпраща цялата документация по всяка приета заявка в ЦУ на ДФЗ, която се разглежда централизирано.
 • Подписва предложения за оторизация/отказ на заявки за плащане по мерките, обработвани децентрализирано.
 • Извършва посещения на място.
 • Изготвя кореспонденцията към ползвателите на финансова помощ и към други административни институции.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. Хасково, ул. „Панорама“ № 7, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – www.dfz.bg.


Необходима информация при кандидатстване

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ГР. ХАСКОВО

Съгласно решение на комисията, определена със заповед № 03-РД/2439 от 12.06.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в подбора се допускат следните кандидати:

Трите имена на кандидата

1

С. Симеонов

2

Г. Курекова

3

Т.  Камов

4

К. Георгиева

5

Е. Али

6

А. Борисова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19 юни 2023 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, за провеждане на  практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

Успешно представилите се кандидати при решаването на практическия изпит ще бъдат допуснати до провеждането на интервю.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка:

 • Microsoft Еxcel;
 • Microsoft Word;
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“.


Класиране
КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г.  КЪМ ОТДЕЛ "РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ", ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" -ГР. ХАСКОВО, 
Трите имена на кандидата
1 Т. Камов

Класираните кандидати следва да се свържат с дирекция "Човешки ресурси" на тел.

02/ 81 87 117

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)