Обратно Експерт в дирекция ОППМРСР

Обява за конкурс за работа

Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136,
тел. 02/81 87 100, на основание чл. 10, т. 13 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ и във връзка с Постановление № 4 на Министерския съвет за изменение на Постановление № 209 на Министерския съвет от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР  И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

за

  1. Наименование на длъжността: ЕКСПЕРТ към дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“,
    гр. София, за не по-малко от 6 /шест/ позиции.

  1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  • степен на завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен: бакалавър;
  • професионална област: аграрни науки и ветеринарна медицина, социални, стопански и правни науки, технически науки, природни науки, математика и информатика, хуманитарни науки, педагогически науки.

  1. Допълнителни умения и квалификация, необходими за заемане на длъжността:
  • владеене на английски език и/или друг работен език на ЕС;
  • компютърна грамотност.

  1. Начин за провеждане на подбора:
  • допускане по документи;
  • практически изпит;
  • интервю.

  1. Необходими документи за участие на кандидатите:
  • мотивационно писмо;
  • автобиография /европейски формат/;
  • копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
  • копие от документи, удостоверяващи владеене на чужд език;
  • копие от документи, удостоверяващи трудов стаж или опит: трудова книжка, служебна, осигурителна книжка – при наличие на такива и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
  • копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации – при наличие на такива;
  • стажът, опитът и владеенето на чужд език се считат за предимство.

  1. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени в 11-дневен срок, считано от 29.08.2023 г. до 08.09.2023 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай мотивационното писмо следва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис.

                               Телефон за контакт: 02/8187 111 .

Краен срок за подаване на документи: 08.09.2023 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на подбор и назначаване на служители за длъжността експерт, не се регистрират.

  1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
  • Проверява заявките и придружаващите ги документи за окомплектованост, както и за съответствие с критериите за финансиране;
  • Проверява коректността и пълнотата на всички извършени контролни проверки в съответствие с акредитираните правила и процедури за работа и длъжностната характеристика за длъжността;
  • Проверява дали всички представени в проекта документи отговарят на изискванията, заложени в приложимите наредби, Програмата за развитие на селските райони и приложимото право на ЕС;
  • Проверява и отговаря за верността на всички извършени изчисления и за одобрение на разходи, които са допустими, съгласно приложимото национално и европейско законодателство;
  • Проверява дължимата сума за плащане и отговаря за правилното й изчисление, както и за одобрение на допустими, съгласно приложимото национално и европейско законодателство, разходи.

  1. Списъците и други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – www.dfz.bg.

  1. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 1300 до 1700 лв., като ще бъде определен съгласно Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 6 ПОЗИЦИИ

Съгласно решение на комисията, определена със заповед № 03-РД/4163 от 01.09.2023  г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в подбора се допускат следните кандидати:

Имена на кандидата

1

С. Орачева

2

А. Тотолакова

3

М. Стоянова

4

С. Фуренеса

5

Н. Николова

6

Ю. Караиванова

7

П. Станев

8

И. Семков

9

Д. Йорданова

10

Ю. Хавальожва-Гергова

11

П. Костова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.09.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, за провеждане на  практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

Успешно представилите се кандидати при решаването на практическия изпит ще бъдат допуснати до провеждането на интервю.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка:

  • Microsoft Еxcel;
  • Microsoft Word;
  • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /п/


Класиране
КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г.  КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 6 ПОЗИЦИИ
Трите имена на кандидата
1 С. Фуренеса
2 Ю. Хавальова-Гергова
3 П. Костова
4 М. Стоянова
5 Н. Николова
Класираните кандидати следва да се свържат с дирекция "Човешки ресурси" на тел. 02/ 81 87 111
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:        /П/
Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)