Обратно Конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция гр. Бургас

Съобщения за кандидатите

 


Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“

в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция
гр. Бургас

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: магистър;
 • професионален опит: не се изисква и/ или минимален ранг: V младши
 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областите: социални, стопански и правни науки-специалност „Право“ - издържан теоретико-практически изпит за успешно завършен стаж за правоспособност.
 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.
 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.
 1. Документите следва да бъдат представени в 14-дневен срок, считано от 06.04.2023 г. до 19.04.2023 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд
„Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа Х. Митрова. Телефон за контакти: 02/8187 107.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, в сградата на Областна дирекция – Бургас на адрес – гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ № 5, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – https://www.dfz.bg.
 2. Кратко описание на длъжността:

           Изразява правни становища и оказва методическа помощ при тълкуване и прилагане на действащото законодателство и вътрешните актове във връзка с дейността на ДФ „Земеделие“ по прилагане на схемите и мерките; учредява и заличава ипотеки, вписва и заличава особени залози и предприема други правни действия, необходими за обезпечаване вземанията на ДФ “Земеделие”; представлява ДФ “Земеделие”, изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в качеството му на административен орган, директорът на съответната областна дирекция, в качеството им на административен орган пред органите на съдебната власт, арбитражите и особените юрисдикции, и предприема необходимите правни действия за защита интересите на фонда по образуването от и срещу него производства.

 1. Размер на основната заплата за длъжността е от 780 до 2600 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.
 2. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БУРГАС, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/1526 от 13.04.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

К. Загорчев

2.

С. Ланева

3.

Т. Гъркова

4.

Е. Перчемлиева

5.

А. Начева

6.

Д. Иванов

7.

С. Събева

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БУРГАС, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/1526 от 13.04.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, на основание чл. 10в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, до участие в конкурса НЕ се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.

М. Атанасова-Чакърова

Документите са подадени по пощата, което не съответства на чл. 17, ал. 5 от  НПКПМДСл и на т. 5 от заповед № 03-РД/1413/05.04.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. БУРГАС, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед
№ 03-РД/1527 от 13.04.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 29 май 2023 г. от 11:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

 • Конституция на Република България;
 • Административно процесуален кодекс;
 • Граждански процесуален кодекс;
 • Закон за подпомагане на земеделските производители;
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“;
 • Закон за задълженията и договорите;
 • Закон за нормативните актове;
 • Закон за собствеността;
 • Правилник за вписванията;
 • Закон за особените залози;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Търговски закон;
 • Данъчно - осигурителен процесуален кодекс;
 • Закона за арендата в земеделието;
 • Право на Европейския съюз;

 1. Системата за определяне на резултатите е следната:
 • Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, и интервю.
 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 24 въпроса с един възможен верен отговор. Продължителността за провеждането на теста е 30 минути.
 • Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 14 верни отговора:
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 3.20
 • при постигнати 16 верни отговора – оценка 3.40
 • при постигнати 17 верни отговора – оценка 3.60
 • при постигнати 18 верни отговора – оценка 3.80
 • при постигнати 19 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 20 верни отговора – оценка 4.20
 • при постигнати 21 верни отговора – оценка 4.40
 • при постигнати 22 верни отговора – оценка 4.60
 • при постигнати 23 верни отговора – оценка 4.80
 • при постигнати 24 верни отговора – оценка 5.00
 • Полученият резултат се умножава с коефициент 3.
 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 2. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, и интервюто, умножени с определените коефициенти.


Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

ГР. БУРГАС

1.        Т. Гъркова

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)