Обратно Конкурс за две длъжности „главен експерт“ в отдел „Контрол върху обществените поръчки“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за две длъжности „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

в отдел „Контрол върху обществените поръчки“,
дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“,

 Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 3 /три/ години и/или минимален ранг: III младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на: социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, аграрни науки и ветеринарна медицина;

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

 1. Документите следва да бъдат представени в 11-дневен срок, считано от 13.06.2023 г. до 23.06.2023 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа А.  Николова. Телефон за контакти: 02/8187117.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ –
  https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Участва в изпълнението на дейностите и задачите на отдел „Контрол върху обществени поръчки“ съобразно установените норми и стандарти за качество и срок;
 • Осъществява изпълнението на задачите и следва указанията, дадени от началник отдела;
 • Обучава новоназначени експерти:
 • Извършва предварителна проверка и/или последващ контрол върху процедури за обществени поръчки;
 • Предварително съгласува критериите за възлагане и показателите за оценка за обществените поръчки, които бенефициентите ще провеждат;
 • Извършва проверка за законосъобразност на проведените обществени поръчки и съгласуване на цялата тръжна документация;
 • Осъществява последващ контрол върху обществени поръчки след подаване на заявка за междинно/окончателно плащане:
 • Изготвя справки, отчети, становища и анализи при поискване от началник отдела и директор на дирекция ДПМРСР в определените срокове;
 • Отговаря лично за достоверността на информацията, в т.ч. информационни справки и писмени материали. подготвени по нареждане на началник отдел и директор на дирекция ДПМРСР;
 • Преглежда, обобщава и съгласува предложенията на експертите и старшите експерти, относно измененията на правилника и съответните приложения и изготвя предложение за промяната им до началник отдела:

 1. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 780 до 3200 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“, ДИРЕКЦИЯ ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2595 от 20.06.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

М. Миланова

2.

П. Йосифов

3.

Е. Славчев

4.

И. Радева

5.

В. Димитров

6.

Д. Петкова

7.

А. Стоева

8.

М. Трашлиева

9.

А. Григорова

10.

А. Илиева

11.

Е. Лозанова

12.

Д. Кидиков

13.

П. Пенкова

14.

М. Кирилова-Манчева

15.

Н. Петрова

16.

В. Дерибеева

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Информация за кандидатите

     

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“, ДИРЕКЦИЯ ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2595 от 20.06.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 11.07.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

 • Закон за държавния служител;
 • Закон за подпомагане на земеделските производители;
 • Закон за администрацията
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“;
 • Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Закон за обществените поръчки (ЗОП);
 • Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП);
 • НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 1. Системата за определяне на резултатите е следната:
 • Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, и интервю.
 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор. Продължителността на провеждането на теста е 60 минути.
 • Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 12 верни отговора:

- при постигнати 12 верни отговора – оценка 3.00

- при постигнати 13  верни отговора – оценка 3.25

- при постигнати 14 верни отговора – оценка 3.50

- при постигнати 15. верни отговора – оценка 3.75

- при постигнати 16 верни отговора – оценка 4.00

- при постигнати 17 верни отговора – оценка 4.25

-при постигнати 18. верни отговора – оценка 4.50

-при постигнати 19 верни отговора – оценка 4.75

- при постигнати 20 верни отговора – оценка 5.00

Полученият резултат се умножава с коефициент 3.

 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е оценка 3. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.

      


Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“, ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“,

За първата длъжност „главен експерт“ в отдел „Контрол върху обществените поръчки“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“:

 1. И. Й.Радева
 2. Д. Х. Кидиков
 3. М. К. Миланова

За втората длъжност „главен експерт“ в отдел „Контрол върху обществените поръчки“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“:

 1. В. И.Димитров
 2. П. Г. Пенкова
 3. Е. В. Славчев

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)