Обратно Обява за конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Регионална разплащателна агенция“, Областна дирекция - гр. Ямбол

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Регионална разплащателна агенция“,

Областна дирекция гр. Ямбол, Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по …;
 • професионален опит: не се изисква/ или V младши ранг.
 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; аграрни науки и ветеринарна медицина.
 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.
 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) – при наличие на такива.
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (при наличие на такива).
 1. Документите следва да бъдат представени в 11-дневен срок, считано от 27.09.2022 г. до 07.10.2022 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд
„Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа А. Николова-Чолакова. Телефон за контакти: 02/8187 117.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, в сградата на Областна дирекция – Ямбол на адрес – гр. Ямбол,
  ул. „Златен рог“ № 20, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – https://www.dfz.bg.
 1. Кратко описание на длъжността:
  • Запознава се с всички регламенти на ЕК и промените в настоящото и действащо законодателство, отнасящи се до дейността на отдела;
  • Събира информацията за всички аспекти на работния процес и я предоставя на главния експерт и началника на отдела;
  • Изготвя презентации, материали за семинари и срещи с бенефициенти, с цел популяризиране дейността на отдела;
  • Обработва заявления в съответствие с правилата, разписани в утвърдените процедури за работа на отдела/дирекцията;
  • Изготвя вътрешни и външни документи, необходими за изпълнението на оперативните процеси, заложени в утвърдените процедури за работа на отдела]дирекцията;
  • Изготвя вътрешни и външни документи във връзка с изпълнението на нормативни изисквания, препоръки от одити, обработка на входящи запитвани, преписки и др. несвързани пряко с оперативните процеси, заложени в утвърдените процедури за работа на отдела/дирекцията;
  • Поддържа регистри и бази данни;
  • Изпълнява и спазва утвърдените писмени разпореждания, свързани със здравето и безопасността на работното място.
 2. Размер на основната заплата за длъжността е от 710 до 2600 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“.
 3. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/4084 от 04.10.2022 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

СЦенова

2.

МГеоргиева

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  

  /П/


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/4084 от 04.10.2022 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.10.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Закон за държавния служител;

2. Програма за развитие на селските райони 2014-2020;

- подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

- подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“

- мярка 14 –„ Хуманно отношение към животните“

3. Закон за подпомагане на земеделските производители

4. Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“

       5. Национална програма по пчеларство 2020-2022 г.

 1. Система за определяне на резултатите:

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, и провеждане на интервю.

 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор.

Продължителността на провеждането на теста ще бъде 45 минути.

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 12 верни отговора:

 • при постигнати 13 верни отговора – оценка 3.25
 • при постигнати 14 верни отговора – оценка 3.50
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 3.75
 • при постигнати 16 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 17 верни отговора – оценка 4.25
 • при постигнати 18 верни отговора – оценка 4.50
 • при постигнати 19 верни отговора – оценка 4.75
 • при постигнати 20 верни отговора – оценка 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3.

Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, а именно 12 верни отговора, ще бъдат  допуснати до интервю.

 • Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е общ резултат 3.

Полученият резултат от интервюто се умножава с коефициент 5.

 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервюто, умножени с определените коефициенти.

                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

         КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  

                                                                                    /п/


Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 
 1. С. Ценова
 2. М. Георгиева
 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  

                  /П/

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)