Обратно ОБЯВЯВАМ КОНКУРС: за три длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на мярка 214 /ПРСР 2007–2013 и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014–2020“, дирекция „Директни плащания“, Държавен фонд „Земеделие“

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за три длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Прилагане на мярка 214 /ПРСР 2007–2013 и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014–2020“, дирекция „Директни плащания“, Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 2 /две/ години и/или минимален ранг: IV младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на: социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, аграрни науки и ветеринарна медицина;
 • владеене на английски език и/или друг работен език на ЕС, компютърни умения. Отлично познаване на изградената в ДФ „Земеделие“ информационна система за администриране и контрол на средствата по ОСП и ОРП на ЕС.

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

 1. Документите следва да бъдат представени в 14-дневен срок, считано от 16.04.2024 г. до 29.04.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа А. Николова. Телефон за контакти: 02/8187 107.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ –
  https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Организира и осъществява обработването на заявленията за подпомагане и извършва организация по подадените заявления по мярка 214 АЕП от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделия“ от ПРСР 2014-2020 г.
 • Извършва методологичен контрол и изготвя при необходимост указания за дейността на областните дирекции на фонда по отношение на приеманите заявления за подпомагане за прилаганите от дирекцията мярка 214 от ПРСР 2007-2013 г., мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделия“ от ПРСР 2014-2020 г ;
 • Разработва и актуализира процедурни правила и контролни листа, свързани с работата на служителите в отдела, и изработва програми за тяхното обучение;
 • Обработва предоставената информация от други организации за нуждите на извършените административни проверки по декларираните данни в подадените заявления за подпомагане;

 1. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 780 до 2900 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
ЗА
ТРИ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“  В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 /ПРСР 2007–2013 И МЕРКИ 10 И 11 ОТ ПРСР 2014–2020“, ДИРЕКЦИЯ „ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/1781 от 28.04.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

М. Стоянова

2.

С. Николов

3.

С. Радева

4.

П. Крумов

5.

Д. Василева-Георгиева

6.

П. Илиев

7.

И. Петков

8.

С. Жекова-Добрева

9.

В. Василева

10.

Д. Александрова

11.

С. Емилова

12.

А. Раева

13.

З. Русева

14.

М. Минчев

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ТРИ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 /ПРСР 2007–2013 И МЕРКИ 10 И 11 ОТ ПРСР 2014–2020“, ДИРЕКЦИЯ „ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед
№ 03-РД/1781 от 26.04.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на 23.05.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

 1. Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“;
 2. Регламент(ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013;
 3. Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013;
 4. Закон за държавния служител (ЗДСл);
 5. Закон за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
 6. НАРЕДБА № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
 7. НАРЕДБА № 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

 1. Система за определяне на резултатите:

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор.

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 12 верни отговора:

 • при постигнати 13 верни отговора – оценка 3.25
 • при постигнати 14 верни отговора – оценка 3.50
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 3.75
 • при постигнати 16 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 17 верни отговора – оценка 4.25
 • при постигнати 18 верни отговора – оценка 4.50
 • при постигнати 19 верни отговора – оценка 4.75
 • при постигнати 20 верни отговора – оценка 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3.

Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю.

 

 • Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 3.

Полученият резултат от интервюто се умножава с коефициент 5.

 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.

Класиране

За първата длъжност „старши експерт“ в отдел „Прилагане на мярка 214 /ПРСР 2007–2013 и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014–2020“,  дирекция „Директни плащания“, Държавен фонд „Земеделие“:

 1. П. Илиев;
 2. С. Жекова-Добрева;
 3. Ив. Петков.

За втората длъжност „старши експерт“ в отдел „Прилагане на мярка 214 /ПРСР 2007–2013 и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014–2020“, дирекция „Директни плащания“, Държавен фонд „Земеделие“:

1. С. Жекова-Добрева;

2. П. Илиев;

3. Ив. Петков.

За третата длъжност „старши експерт“ в „Прилагане на мярка 214 /ПРСР 2007–2013 и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014–2020“,  дирекция „Директни плащания“, Държавен фонд „Земеделие“:

 1.   П. Крумов;
 2.   Ив. Петков.
Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)