Обратно Подбор за назначаване на ЕКСПЕРТ към отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие" гр. Хасково.

Съобщения за кандидатите

Уважаеми кандидати поради, промени от организационно технически характер, подбора за назначаване на експерти по реда на ПМС 209 към отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Хасково ще се проведе на 05.07.2023 г. в 13:00 ч. в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.


Обява за конкурс за работа

                                                                                     ОБЯВЛЕНИЕ

            Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136,тел. 02/81 87 100, на основание чл. 10, т. 13 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ и във връзка с Постановление № 209 на Министерския съвет от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР  И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

за

 1. Наименование на длъжността: ЕКСПЕРТ към отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Хасково.

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионална област: социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки.

 1. Допълнителни умения и квалификация, необходими за заемане на длъжността:
 • владеене на английски език и/или друг работен език на ЕС;
 • компютърна грамотност.

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • допускане по документи;
 • практически изпит;
 • интервю.

 1. Необходими документи за участие на кандидатите:
 • мотивационно писмо;
 • автобиография /европейски формат/;
 • копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи владеене на чужд език;
 • копие от документи, удостоверяващи трудов стаж или опит: трудова книжка, служебна, осигурителна книжка – при наличие на такива и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации – при наличие на такива;
 • стажът, опитът и владеенето на чужд език се считат за предимство.

 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени в 11-дневен срок, считано от 13.06.2023 г. до 23.06.2023 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Хасково ул. „Панорама“ № 7, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;  

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай мотивационното писмо следва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис.

Телефони за контакт: 02/8187117

            Краен срок за подаване на документи –  23.06.2023 г. включително.

 1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
 • Осъществява дейности по административно обслужване и дава насоки по отношение на условията, критериите, изискванията и документите. необходими за финансовото подпомагане на земеделските производители по програмите, мерките и схемите, прилагани в ДФ „Земеделие”;
 • Осъществява връзката между ДФ „Земеделие” и кандидатите за финансова помощ;
 • Подпомага извършването на посещения на място, относно съществуването и размера на декларираните площи, активи, сгради и съоръжения от бенефициентите преди сключване на договори с ДФЗ;
 • Приема, регистрира и проверява пакетите от документи за окомплектованост и легитимност;
 • Участва в процеса на изготвяне на становища за одобрение/отхвърляне на проектите;
 • Изпраща цялата документация по всеки проект в Централно управление на ДФ „Земеделие”;

 1. Списъците и други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. Хасково, ул. „Панорама“ № 7, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – www.dfz.bg.


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ГР. ХАСКОВО

Съгласно решение на комисията, определена със заповед № 03-РД/2794 от 28.06.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в подбора се допускат следните кандидати:

Трите имена на кандидата

1

Д.  Димов

2

Г. Курекова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 05 юли 2023 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, за провеждане на  практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

Успешно представилите се кандидати при решаването на практическия изпит ще бъдат допуснати до провеждането на интервю.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка:

 • Microsoft Еxcel;
 • Microsoft Word;
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“.

Класиране

Поради, нявяване на допуснатите до подбора кандидати, процедурата приключва без назначаване на служител на обявената позиция експерт към отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Хасково.

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)