Обратно Старши експерт в дирекция ОППМРСР, отдел ОПЧП

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Оторизация на плащанията по частни проекти“,
дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“,
Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 2 /две/ години и/или минимален ранг: IV младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на: социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки, хуманитарни науки, сигурност и отбрана и педагогически науки.

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

 1. Документите следва да бъдат представени в 12-дневен срок, считано от 06.06.2024 г. до 17.06.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа А. Николова. Телефон за контакти: 02/8187 111.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ – https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Обработва заявки за плащане като първи или втори експерт в зависимост от разпределението по всяка конкретна заявка;
 • Проверява заявките и придружаващите ги документи за съответствие с критериите за финансиране;
 • Проверява и отговаря за верността на всички изчисления и за одобрение на разходи, които са допустими, съгласно приложимото национално и европейско законодателство;
 • Проверява дължимата сума за плащане и отговаря за правилното й изчисление, както и за одобрение на допустими, съгласно националното и европейско законодателство, разходи;
 • Участва в изготвянето на отговори на одитни доклади и планове за действия по одитни доклади.

 1. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 2900 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЧАСТНИ ПРОЕКТИ“, ДИРЕКЦИЯ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2842 от 07.06.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Г. Петров

2.

В. Кръстева

3.

И. Василева

4.

И. Владимирова

5.

С. Фуренеса

6.

М. Грозева

7.

Н. Геров

8.

С. Пейков

9.

Д. Танев

10.

И. Камбурова

11.

Д. Николова

12.

С. Сергеева-Блажева

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.    

    

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

         КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  

                                                                          /п/


Недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЧАСТНИ ПРОЕКТИ“, ДИРЕКЦИЯ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2842 от 07.06.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, на основание чл. 10в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, до участие в конкурса НЕ се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.

А. Раева

Представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, а именно – наличието на ранг или на две години професионален опит в сферата на функциите на длъжността старши експерт в  отдел „Оторизация на плащанията по частни проекти“, дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

         КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  

                                                                                               /п/


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЧАСТНИ ПРОЕКТИ“, ДИРЕКЦИЯ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед
№ 03-РД/2842 от 07.06.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08.07.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

 1. Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“;
 2. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета;
 3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие;
 4. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подмерки 4.1, 4.1.2, 4.2, 7.2, 7.6, 6.4.1,6.1, 6.3, 19.1, 19.4, 20;
 5. Закон за държавния служител (ЗДСл);
 6. Закон за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
 7. "Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление". (ЗУСЕФСУ);
 8. Закон за обществените поръчки (ЗОП);
 9. НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕФСУ;
 10. Наредба № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 11. Правила за определяне размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения  по чл. 27, ал. 6 и 7 от ЗПЗП по мерките от ПРСР 2014-2020 г.
 12. Microsoft Excel.

 1. Система за определяне на резултатите:

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор.

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 12 верни отговора:

 • при постигнати 13 верни отговора – оценка 3.25
 • при постигнати 14 верни отговора – оценка 3.50
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 3.75
 • при постигнати 16 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 17 верни отговора – оценка 4.25
 • при постигнати 18 верни отговора – оценка 4.50
 • при постигнати 19 верни отговора – оценка 4.75
 • при постигнати 20 верни отговора – оценка 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3.

Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю.

 Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 3.

Полученият резултат от интервюто се умножава с коефициент 5.

 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:   /п/


Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА  ПО ЧАСТНИ ПРОЕКТИ“, ДИРЕКЦИЯ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Въз основа на проведения конкурс и показани компетентности, свързани с познаването на нормативните документи за изпълнение на длъжността, комисията класира кандидатите за първата длъжност „старши експерт“ в отдел „Оторизация на плащанията по частни проекти“ в следния ред:

 1. М. Грозева;
 2. И. Владимирова;
 3. В. Кръстева.

Комисията класира кандидатите за втората длъжност „старши експерт“ в отдел „Оторизация на плащанията по частни проекти“ в следния ред:

 1. С. Фуренеса;
 2. Г. Петров;
 3. И. Камбурова.

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)