Обратно Оперативни програми, одобрени след 2020 г.

Оперативни програми, одобрени след 2020 г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Държавен фонд „ Земеделие“ подпомага признатите организации на производители на плодове и зеленчуци чрез предоставяне на финансова помощ по схема „Оперативни програми“.

Подпомагането в сектора на плодовете и зеленчуците, което Европейския съюз предоставя, е насочено към повишаване на конкурентоспособността и пазарната ориентация на сектора, намаляване на колебанията в доходите на производителите в следствие на кризи, увеличаване на потреблението на плодове и зеленчуци и повишаване използването на екологични техники за отглеждане и производство. С него се цели обединяването на производители на плодове и зеленчуци в организации на производители, за да могат да засилят позициите си на пазара.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 01.01.2023 г.

Краен срок: 31.12.2023 г.

Условия за кандидатстване:

Допустими кандидати

По схемата могат да кандидатстват признати от Министерство на земеделието организации на производители на плодове и зеленчуци или асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци.

Те следва да създадат оперативен фонд и да представят в Разплащателната агенция оперативна програма съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

Насоки за кандидатстване:

Организациите на производители на плодове и зеленчуци представят в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по място на регистрация изготвените оперативни програми, съгласно приложение № 9а от Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми в периода от 1 юли до 1 септември на годината, предшестваща тази, през която те ще се изпълняват.

Допустимите разходи, които могат да бъдат включени в  оперативна  програма, са подробно описани в  приложение № 10а от Наредба № 11/ 2007 г. Всички дейности и разходи, които не са допустими за подпомагане, са посочени в Приложение II на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

В оперативната програма се включва информацията по приложение № 9а от Наредба 11/2007 г.  за целия период на нейното изпълнение и към нея се прилагат документи за първия годишен период, съгласно приложение № 10б.

Прогнозата за дейностите в оперативната програма трябва да обхваща период не по-малко от 5 години.  В случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи периодът трябва да е минумум 10 години, като заложените инвестиции следва да се реализират най-късно през петата година.

Оперативната програма следва да показва икономическа жизнеспособност, която се доказва както при първоначалното й одобрение,  така и при нейните последващи изменения, съобразно заложените инвестиции и дейности. Наред с това при всяко нейно изменение се преизчислява и оперативният фонд.

Изпълнението на оперативната програма трябва да води до значително подобряване на цялостната дейност на организацията чрез постигането на минимум две от целите по чл. 152, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или две от целите по чл. 33, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.  Подобряването на изпълнението се отчита чрез индикатори от приложения № 1 и 3 от Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България и въз основа на показателите, посочени в раздел 4 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.

 

Инвестиции, разходи и дейности, които могат да бъдат включени в оперативната програма

Оперативните програми трябва да включват две или повече екологични действия или поне 10 % от разходите по оперативните програми следва да покриват екологични действия, които са допустими съгласно приложение № 1 "Национална рамка за екологични дейности" от Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2017-2025 г.

Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да предвидят в оперативните си програми изтегляне от пазара на продукти, включени в Приложение IV на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и в приложение № 5 на Наредба 11 и компенсации за тяхното изтегляне не по-големи от посочените там. Организациите на производители могат да изтеглят от пазара количества с цел безвъзмездно разпространение, които не надхвърлят 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция.

Оперативните програми могат да включват дейности по популяризиране, насърчаване и комуникация, насочени към предоставяне на информация за продуктите или насърчаване разпространението на плодове и зеленчуци и/или на методите за тяхното производство.

В тях могат да бъдат могат да бъдат заложени и  дейности за обучение, свързани с продуктите, за които съответната организация е одобрена. Допустими са курсове и информационни дейности, насочени към разпространение на знания и усъвършенстване на уменията за предотвратяване и управление на кризи.

Организациите на производители могат да планират дейности по застраховане на реколтата, които се изразяват във финансиране на процент от разходите за застрахователни премии.

В оперативната програма може да бъдат предвидени и разходи, свързани с реализирането на заложените инвестиции, извършени както в процеса на нейната подготовка – до 12 месеца, преди датата на подаване на програмата, така и по време на нейното изпълнение, които не могат да надхвърлят 4,75 на сто от общия размер на допустимите разходи за съответната инвестиция.

Административните разходи и разходите за персонал, свързани с изпълнението на оперативните фондове и оперативните програми, които отговарят на условията за допустимост, се ограничават до действително извършените разходи и включват:

  • режийни разходи, специфично свързани с оперативния фонд или оперативната програма, включително разходи за управление и персонал, доклади и проучвания за оценяване, разходи за водене на счетоводство и за управление на отчетността, в размер до 2 % от оперативния фонд, формиран съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба 11/2007 г. , и не повече от 180 000 евро;
  • разходи за квалифициран персонал, заплати и осигуровки, които са извършени пряко от организацията на производители или асоциацията на организации на производители, свързани с подобряване или поддържане на високо ниво на качество или опазване на околната среда и//или подобряване на нивото на предлагането на пазара.
  • юридически и административни разходи при сливане/вливане на организации на производители или асоциации на организации на производители.

Разходите за прилагане на мерки за предотвратяване и управление на кризи не трябва да надхвърлят 0,5 на сто от стойността на реализираната на пазара продукция, но не повече от една трета от разходите по оперативната програма.

 

Период и вид на приемите

Период на прием

Вид на приема

етап Договориране

1 януари -  30 септември всяка година

Прием на заявления за изменение за текущата година на одобрени оперативни програми допустими са не повече от две изменения за текуща година

1 юли - 1 септември

Прием на заявления за одобрение на нови оперативни програми, чието изпълнение стартира от следващата година  в т.ч.  прогнозните суми за вноската на Съюза, исканата национална помощ и вноската на организацията и на членовете й в оперативния фонд

1 юли - 1 септември

Прием на заявления за изменение на следващата година или за целия бъдещ период  на одобрени оперативни програми

30 септември - 31 декември

Прием на заявления за изменение за текущата година на одобрени оперативни програми при възникване на събития от извънреден характер, при настъпването на които е невъзможно изпълнението на одобрена инвестиция/дейност от нея

Целогодишно, при настъпване на такива изменения

Подаване на уведомления до Разплащателната агенция за изменения на одобрените оперативни програми през текущата година, които  не се отнасят до размера, вида и периода на изпълнение на одобрените разходи и дейности от оперативната програма

етап Оторизация

1 януари - 15 февруари

Подаване на заявка за окончателно плащане за предходната  година

До три месеца след края на отчетния период на текущата година

Подаване на заявки за междинно плащане за инвестиции и дейности, изпълнени през текущата година на оперативната програма

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление за одобрение/изменение на оперативна програма
  2. Оперативна програма съгласно приложение № 9а от Наредба № 11/2007 г.

Документи за изпълнение:

  1. Заявка за междинно /годишно плащане;
  2. Заявка за авансово плащане.