Обратно ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА МЪРТВИ ЖИВОТНИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.10.2021 Г. ДО 31.03.2022 Г.

„Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ за периода от 01.10.2021 г. до 31.03.2022 г. - (SA 46251)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Помощта е насочена към животновъди, малки и средни предприятия, по смисъла на член 2 от Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 [1].

Целта на помощта е подпомагане на земеделските стопани – животновъди чрез предоставяне на субсидирани услуги за отстраняване и унищожаване на мъртви животни.

Съгласно член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) 702/2014 помощта се предоставя в натура и не може да включва директни плащания към бенефициерите.

Интензитет:

a) до 100 % от разходите за отстраняване и унищожаване на мъртви животни, когато помощта се финансира от такси или задължителни вноски, предназначени за финансиране на унищожаването на такива мъртви животни, при условие че тези такси или вноски са ограничени само до сектора на месото и са наложени директно на този сектор;

б) до 100% за разходите за отстраняване и унищожаване на мъртви животни, когато въпросните мъртви животни задължително подлежат на изпитвания за ТСЕ или в случай на огнище на болест по животните, които са посочени в списъка на болестите по животните, съставен от Световната организация за здравето на животните, или за болестите по животните и зоонозите, изброени в приложения I и II към Регламент (ЕС) № 652 /2014 на Европейския парламент и на Съвета.

Срокове за кандидатстване:

Помощта се изплаща до 7 работни дни, след подаване на заявление от БАБХ.

Документи за кандидатстване:

4. Документи за кандидатстване
БАБХ предоставя на ДФ „Земеделие“ в срок до 18 число на месеца (или по-късно при обективна невъзможност за спазване на посочения срок), следващ месеца в който е извършена услугата следните документи:

4.1. Договорът по т. 1.1. на Раздел II от настоящите указания и всички изменения, включително прекратяване или разваляне (предоставя се първоначално и при промяна, в случай че е допустима, съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗОП);

4.2. Заявление по образец Приложение II и отчет Приложение III към заявлението, заверен от БАБХ, удостоверяващ действително извършените разходи по т. 6 на Раздел I от настоящите указания. С цел гарантиране увереност за ефективен и засилен контрол, в заявлението и отчета изрично се декларира, че са изпълнени всички проверки и контроли, свързани с определяне на допустимите разходи по държавната помощ, в изпълнение на взети решения, обективирани в  доклад № 93-1242 от 24.02.2021 г. на МЗХГ, одобрен от министъра на земеделието храните и горите;

4.3. Към заявлението по т. 4.2. от настоящия раздел се прилага нотариално заверено пълномощно или заповед за делегиране на права за подаване на заявление от представител на БАБХ.