Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СХЕМА ЗА КАЧЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ“ - ИЗМЕНЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СХЕМА ЗА КАЧЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ“ - ИЗМЕНЕНИЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен  лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

ІІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩТА

1. ДФ „Земеделие” подпомага регистрираните земеделски стопани за извършените услуги по т. 4, Раздел І от настоящите указания, като предоставя средствата за помощта на ИАСАС и на лицата действащи от името и под контрола на ИАСАС.  

2. ДФ „Земеделие” и ИАСАС сключват договор за предоставяне на помощта на регистрираните земеделски стопани в два екземпляра.

3. Средствата за помощта се превеждат на три транша за една календарна година, за извършване на дейностите, посочени в т. 4 на Раздел І от настоящите указания.

Първи транш: до 30 май на текущата година - 50% от годишния размер на помощта.

Втори транш: до 30 октомври на текущата година – до 40%, съобразно прогнозна заявка от ИАСАС и представяне на междинен отчет.

Трети транш: до 15 декември на текущата година – окончателно разплащане, след представянето от ИАСАС на окончателен отчет за действително предоставените услуги по т. 4 на Раздел І от настоящите указания.

 

ІV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

1. Срок за кандидатстване и договаряне на средствата: от 23 февруари 2023 г. до 28 февруари 2023 г.

2. Срок за изплащане на средствата: до 10 работни дни след окончателното сключване на договора от страна на ДФ „Земеделие” (за първи транш) и след подаване на заявление (за втори и трети транш).