Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РОДОСЛОВНА КНИГА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОДУКТИВНОСТТА И ГЕНЕТИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЖИВОТНИТЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РОДОСЛОВНА КНИГА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОДУКТИВНОСТТА И ГЕНЕТИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЖИВОТНИТЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Помощта е насочена към микро, малки и средни предприятия - животновъди (регистрирани земеделски стопани).

Целта на помощта е подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор чрез предоставяне на субсидирани услуги (за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните) от одобрени развъдни организации по реда на чл. 29 б, ал. 1 от Закона за животновъдството или от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), в случаите, в които няма одобрена развъдна организация (РО) за определена порода.

Бенефициенти по помощта не могат да бъдат предприятия в затруднение по съгласно чл. 1 параграф 5 от Регламент (ЕС) 2022/2472 от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

 

IV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

1. Срок за кандидатстване за І транш: от 25 май до 16 юни 2023 г.

2. Срок за сключване на договорите и изплащане на І транш на помощта: до 30 юни 2023 година, след представяне на отчет за дейността и финансов отчет за 2022 г. в ИАСРЖ/МЗм.

3. Срок за кандидатстване за ІІ транш: от 21 август до 08 септември 2023 г. след проверка от ИАСРЖ/МЗм на извършените дейности от развъдните организации/ ИАСРЖ и представените финансови отчети за 2022 г.

4. Срок за сключване на анекси и изплащане на помощта за ІІ транш: до 29 септември 2023 г.

5. Допуска се сключване на договори/анекси и изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициент.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 25.05.2023 г.

Начален срок: 21.08.2023 г.

Краен срок: 16.06.2023 г.

Краен срок: 08.09.2023 г.

Документи за кандидатстване: