Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПОМОЩ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТОПАНСТВА В СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ПО СТАНДАРТА GLOBALG.A.P.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПОМОЩ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТОПАНСТВА В СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ПО СТАНДАРТА GLOBALG.A.P.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта:

Целта на помощта е чрез въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. да се оптимизира процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда на земеделските операции.     

 

 

ІV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

     1.  Срок за кандидатстване: от 01 юни 2023 г. до 30 септември 2023 г.

    2. Срок за представяне на документи по т. 6 на Раздел II от настоящите указания: до 30 ноември 2023 г.

      3. Срок за изплащане на средствата по схемата за подпомагане: до 30 работни дни от представяне на документите по т. 6 на Раздел II от настоящите указания

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 01.06.2023 г.

Краен срок: 30.09.2023 г.

Документи за кандидатстване: