Обратно Процедура № BG06RDNP001-7.019 по подмярка 7.2. – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, чрез стимулиране на местното развитие в селските райони.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 25.07.2022 г.

Краен срок: 23.12.2022 г.

Условия за кандидатстване:

Финансова помощ по процедурата се предоставя само на кандидати общини от селските райони на Република България съгласно Приложение № 1 от настоящите Условията за кандидатстване.

Насоки за кандидатстване:

Заповеди;
Обява;
Въпроси и отговори;
Класирания;
Документи за кандидатстване и информация и др.
 

Документи за изпълнение: