Обратно Процедура № BG06RDNP001-7.020 по подмярка 7.2. – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, чрез стимулиране на местното развитие в селските райони.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 22.07.2022 г.

Краен срок: 24.02.2023 г.

Условия за кандидатстване:

За дейността реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност допустими кандидати са:
1.1. общини от селските райони на Република България съгласно Приложение № 1 от Условията за кандидатстване;
1.2. общините Разлог, Малко Търново, Поморие, Провадия, Белоградчик, Козлодуй, Мездра, Генерал Тошево, Берковица, Червен бряг, Никопол, Тутракан, Девин, Златоград, Попово, Ивайловград, Нови пазар, Елхово, с изключение на строителните граници на административния център на тези общини.

Насоки за кандидатстване:

Заповеди;
Обява;
Въпроси и отговори;
Класирания и др.

Документи за кандидатстване:

Документи за кандидатстване и информация

Документи за изпълнение: