Обратно Процедура № BG06RDNP001-4.014 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. подобряване опазването на околната среда.
5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 17.05.2022 г.

Краен срок: 17.08.2022 г.

Условия за кандидатстване:

Финансова помощ по процедурата се предоставя на:
a) регистрирани земеделски стопани, и/или
б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение, и или
в) еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по буква „а“ и „б“, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти  без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

Документи за кандидатстване:

Документи за кандидатстване и информация

Документи за изпълнение: