Обратно Преходна национална помощ за говеда (ПНДЖ1)

ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ГОВЕДА, НЕОБВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОТО

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Право на подпомагане по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД, и са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП.

Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД към датата на подаване на заявлението за подпомагане, поне 50 % от референтния брой животни.

Помощта по интервенцията за преходна национална помощ за говеда се определя въз основа на броя на говедата и/или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД към 31 декември 2018 г.

Наследниците на починали земеделски стопани имат право на помощта, ако отговарят на изискванията. Те упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един от тях, който отговаря на изискванията да подаде заявление за подпомагане, към което се прилага удостоверение за наследници.