Обратно Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС)

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани могат да получат лица, които към момента на подаване на заявление за подпомагане са на възраст не повече от 40 навършени години (включително) и притежават професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство и/или ветеринарната медицина, и/или икономическо образование със земеделска насоченост.
Допустими за подпомагане са ръководители на земеделски стопанства, които са:
⦁    Физическо лице или
⦁    Собственик на предприятието на едноличен търговец или
⦁    Едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност.
Подпомагането се предоставя на млади земеделски стопани, които са създали земеделско стопанство за първи път не по-рано от 5 години преди датата на подаване на първото заявление за подпомагане по интервенцията, като за създаване на стопанството се смята датата на регистрация на кандидата за подпомагане за първи път като земеделски стопанин.
Подпомагане се предоставя за цялата площ на земеделското стопанство, допустима за подпомагане по Основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), за период до 5 години, считано от първата година на подаване на искането за плащане.

От кампания 2023 подпомагането за млади земеделски стопани е за цялата допустима площ на стопанството.
Кандидатите по интервенцията, които през предходния програмен период са получавали подпомагане по схемата за млади земеделски стопани (МЗС) могат да получат подпомагане по интервенцията МЗС за остатъка на 5-годишния предходен период, ако той все още не е изтекъл.

Условия за кандидатстване:

Кандидатите за подпомагане по интервенцията при първото подаване на заявление за участие по тази интервенция следва да имат една от следните придобити професионални умения и компетентности:
1.    завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или
2.    завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
3.    завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или
4.    завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
5.    удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа, и/или
6.    свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

Удостоверението за завършен курс от минимум 150 часа трябва да бъде издадено от висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование с актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления "Растениевъдство", "Растителна защита", "Животновъдство", "Ветеринарна медицина". Удостоверението за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация трябва да бъде издадено от някоя от институциите по чл. 18, т. 1, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение, които следва да имат право да обучават по специалността, по която е издадено удостоверението, а за центровете за професионално обучение (ЦПО) се изисква и да бъдат вписани в регистъра на лицензираните ЦПО към Националната агенция за професионално образование и обучение.
Проверката на професионалните умения и компетентности се извършва:
1.    за дипломи за средно образование, издадени след 1.01.2006 г., и за дипломи за висше образование, издадени след 1.01.2007 г. - чрез регистрите за електронни услуги на Министерството на образованието и науката;
2.    за свидетелствата за получена степен на професионална квалификация - чрез регистъра на лицензиите и свидетелствата на Националната агенция за професионално образование и обучение;
3. извън случаите по т. 1 и 2 - като кандидатите за подпомагане прилагат към заявлението за кандидатстване документите за придобити професионални умения и компетентности.

 

 Заповед № РД 09-550 от 22.05.2024г. за определяне размера на плащането по интервенцията Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани