Обратно Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (ДП-ОПДУ)

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Подпомагане по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост се отпуска за първите до 30 ха заявени и допустими площи по Основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) за стопанства с размер до 600 ха.
За стопанствата с размер до 30 ха допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост е за съответния брой хектари, които са допустими по ОПДУ.
За стопанства с размер 30 ха и повече допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост е за 30 ха.

Условия за кандидатстване:

Важно условие е земеделският стопанин да отбележи в заявлението за подпомагане желание за участие по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост.

Насоки за кандидатстване:

Изискванията за допустимост по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост са:
-    земеделските площи да са заявени за подпомагане по ОПДУ;
-    земеделските площи да отговарят на изискванията за допустимост по ОПДУ;

 

 Заповед № РД 09-347 от 27.03.2024г. за определяне размера на плащането по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (първи транш)

 Заповед РД 09-564 от 29.05.2024г. за определяне окончателния размер на плащането по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост