Обратно Стартира прием на заявления за подпомагане по агроекологичните интервенции 03.07 - 21.07.2023 г.

03.07.2023 - 21.07.2023

Стартира прием на заявления за подпомагане по агроекологичните интервенции за периода 03.07 - 21.07.2023 г.

Заповед РД09-661/30.06.2023

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 3 и 4 от Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.), чл. 15 от Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. (ДВ, бр. 56 от 2023 г.), чл. 12 във връзка с § 3 от преходните и заключителните разпоредби от Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (ДВ, бр. 56 от 2023 г.) и одобрен от министъра на земеделието и храните доклад № ………………… на Таня Георгиева, заместник-министър на земеделието и храните

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Определям за начална дата 03.07.2023 г. за прием на заявления за подпомагане по  следните интервенции:
1. Биологично растениевъдство;
2. Биологично пчеларство;
3. Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство;
4. Насърчаване на естественото опрашване;
5. Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия;
6. Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство;
7. Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство;
8. Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
9. Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи;
10. Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии;
11. Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност – по дейности: а) осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните;
б) осигуряване на свободно отглеждане на открито.

Календарни месеци

 • 01 Януари
 • 02 Февруари
 • 03 Март
 • 04 Април
 • 05 Май
 • 06 Юни
 • 07 Юли
 • 08 Август
 • 09 Септември
 • 10 Октомври
 • 11 Ноември
 • 12 Декември