Обратно Подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП)

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ (МОРКОВИ, ЗЕЛЕ, ДИНИ И ПЪПЕШИ)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Право на подпомагане имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по интервенциите за обвързано подпомагане за зеленчуци минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: моркови, зеле, дини, пъпеши, картофи за нишесте, лук, чесън, домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, и/или с плодове и зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици, ягоди и малини.

Условия за кандидатстване:

Заявените площи от кандидатите по интервенцията подлежат на подпомагане, когато:
1.    са заети с моркови, зеле, дини и пъпеши и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по интервенцията, на които се установи различна култура от моркови, зеле, дини и пъпеши, се считат за наддекларирани;
2.    отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост;
3. за заявените площи са представени документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, освен когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, чието качество е удостоверил с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, съобразно минималните разходни норми за единица площ:

4. през 2023 г. на допустимите площи със заявените за подпомагане моркови, зеле, дини и пъпеши са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от тях, които се установяват при проверка на място (чрез инспекция на земеделското стопанство и/или методи за дистанционно наблюдение).
Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.

Насоки за кандидатстване:

Изискването се удостоверява чрез представяне на документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал. Документите са както следва:
- за сертифицирани семена - сертификат по чл. 32, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал, официален етикет по чл. 36, ал. 1, етикет на производителя и/или търговеца по чл. 38 или етикет на производителя на малки опаковки по чл. 53, ал. 5 от
Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз;
⦁    за стандартни семена - фирмен документ по чл. 46, етикет на производителя по чл. 49, ал. 3 или етикет на малки опаковки по чл. 54, ал. 2 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз;
⦁    за зеленчуковия посадъчен материал - фирмен документ по чл. 12, ал. 1 или етикет на производителя по чл. 11, ал. 4 от Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури.
Когато информацията от етикета е отпечатана на опаковката на закупените семена, вместо етикети се представят опаковките.
Когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, следва да удостовери качество на този материал с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал.

Документи за кандидатстване:

Какви са документите за доказване на реализация?
1.    фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2.    счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.
Кандидатите за подпомагане по интервенцията с обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 26 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход в частта "Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци" - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

Кога са издадени документите за реализация? - В периода от 1 февруари 2023 г. до 31 януари 2024 г.

Къде се представят документите за реализация? - Представят се електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане".

Кога се представят документите за реализация? - В периода от 1 до 31 януари 2024 г. с декларация и опис на документите по образец.