Обратно Схема за кредитиране със средства на Държавен фонд „Земеделие” за реализация на одобрени проекти за публични дейности на лица със сключени договори за предоставяне на финансова помощ по подмярка 4.3 от мярка 4 и подмярка 16.1. и подмярка 16.4. от мярка 16 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Схема за кредитиране със средства на Държавен фонд „Земеделие” за реализация на одобрени проекти за публични дейности на лица със сключени договори за предоставяне на финансова помощ по подмярка 4.3 от мярка 4 и подмярка 16.1. и подмярка 16.4. от мярка 16 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Кредитната схема предоставя възможност да се ползва кредит от Държавен фонд „Земеделие” за реализация на одобрени проекти за публични дейности по подмярка 4.3 от мярка 4, подмярка 16.1. и подмярка 16.4. от мярка 16 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Условия за кандидатстване:

 Указания за прилагане на схемата за кредитиране

Документи за кандидатстване:

1.   Заявление за кандидатстване

2.   Заявление за усвояване

3.   Образец на декларация за събиране, използване и обработване на лични данни

4.   Образец на банкова гаранция

5.   Образец на банкова гаранция от трето лице