Обратно Поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП)

ЕКО СХЕМА ЗА ЕКСТЕНЗИВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИТЕ ПЛОЩИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Екологични практики, които се прилагат в стопанството за включване в еко схемата
Земеделският стопанин има, представя и спазва план за паша.
Планът се изготвя с подкрепата на технически компетентни служби или лица, компетентни в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или от зооинженери.
Планът се представя не по-късно от триседмичен срок след края на периода за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.) електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане".
В плана трябва да са включени видовете паша и периода на пашата, съобразени със спецификата на конкретната площ, за която се прилага.
В рамките на постоянно затревените площи (ПЗП) се извършва екстензивна паша на пасищни животни. ПЗП се поддържат посредством екстензивно пашуване от 0.3 до 1 животинска единица на хектар. Пашуването на животни се извършва през минимум 60 дни през 2023 г.
Има забрана за разораване на заявените за подпомагане по еко схемата постоянно затревени площи и те не трябва да бъдат разоравани или преобразувани в друг тип земеползване.

Документи за изпълнение:

ОБРАЗЕЦ на План за паша