Обратно Трайни насаждения (Еко-ТН)

ЕКО СХЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Екологични практики, които се прилагат в стопанството за включване в еко схемата
Екологична практика 1 - екологично поддържане на междуредията
Междуредията и/или площите от вътрешната страна на границата на парцела се поддържат с една или смес от изброените култури: Хибридна детелина (Trifolium hybridum); Червена (ливадна) детелина (Trifolium pratense); Обикновен звездан (Lotus corniculatus); Теснолистен звездан (Lotus tenuis); Еспарзета (Onobrychis Paertn.); Пясъчен фий (Vicia villosa); Панонски фий (Vicia pannonica); Фуражен грах (Pisum sativum L.); Лупина (Lupinus); Секирче (Lathyrus sativus); Египетска детелина; Фуражна ряпа; Елда (Fagopyrum esculenum); Бял синап (Sinapis alba); Фацелия (Phacelia sp.), които се отглеждат самостоятелно или в смес с: Английски райграс ( Lolium perenne L.); Италиански, многоцвeтен райграс (Lolium multiflorum L.); Безосилеста овсига (Bromus inermis Leyss ); Ежова главица (Dactylis glomerata L.); Ливадна власатка (Festuca pratensis Huds); Червена власатка (Festuca rubra L.); Ливадна метлица (Poa pratensis L.); Тимотейка ( Phleum pratense L.).
Екологична практика 2 - екологично поддържане на ивици по краищата на парцелите
Поддържане на ивици, заети с естествена растителност по краищата на парцелите с трайни насаждения, с максимална ширина до 20 метра и минимална ширина от 1 метър, върху които не се прилагат продукти за растителна защита.
В общия случай ивиците в еко схемата не съвпадат с буферните ивици в ДЗЕС 4 (поради факта, че не са в близост до водни басейни) и са различни териториално като по този начин надграждат общите изисквания. В случай, че трайните насаждения са разположени в близост до водни обекти и подлежат на изискването за ивици по ДЗЕС 4 - площите в еко схемата започват да се броят след отчитането на минималните площи по ДЗЕС 4 и следва да ги надхвърлят териториално.
Ивиците по краищата на парцелите следва да са различни от буферните ивици по еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура. Това означава, че дадена площ от стопанство може да бъде заявена само по една от екологичните практики - в еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура или в еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения.