Обратно Запазване и възстановяване на почвения потенциал (Еко-ЗВПП) - Кампания 2023

ЕКО СХЕМА ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ - НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ И ОРГАНИЧНО НАТОРЯВАНЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Екологични практики, които се прилагат в стопанството за включване в еко схемата
1.    Отглеждане на непроизводствени междинни култури или покривни култури с последващо зелено торене;
2.    Използване на външни органични подобрители на почвата, съгласно план за управление на хранителните вещества, изготвен от лице, притежаващо квалификация в областта на селското стопанство.
 

Документи за изпълнение:

ОБРАЗЕЦ на План за управление на хранителните вещества в почвата

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВАТА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЕКО СХЕМА ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ (ЕКО-ЗВПП)

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИ ДОКУМЕНТ ПО ЕКО-ЗВПП И ЕКО-НИП

 

 Заповед № РД 09-703 от 24.06.2024 г. за определяне размера на плащането по еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал (Еко-ЗВПП)