Обратно Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство (ОМП)

Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Независимо, че Република България е малка по територия страна, разполагаме с голямо видово и породно разнообразие. Местните (автохтонни) породи са създадени на базата на народна селекция в условията на естествен отбор, чиито характеристики са с големи адаптационни възможности и жизнеспособност, приспособени към условията на страната ни, Отглеждането на породите на територията на цялата страна води до снижаване нивото на близкородствено кръстосване, появата на генетични дефекти и до намаляване загубата на генетични ресурси.

Въпреки че досега е прилагана мярката за опазване на застрашени местни породи, голяма част от животните от породите в критично състояние, например: Плевенски, Дунавски, Източнобългарски, Каракачански и Български тежковозен кон, Късорого родопско и Българско родопско говедо, Местната дългокосместа и Калоферска дългокосместа порода кози се отглеждат в малко по численост ферми (до 9 животни). За предотвратяване на загубата и запазването на широкото генетично разнообразие на гени от местните (автохтонни породи, на този етап от състоянието на породите и структурирането им не е целесъобразно определянето на минимален размер на стадата. Малките по численост стада са пряко свързани с постигане на целите за биологична сигурност, хуманно отношение към животните и създават основа за устойчивост на сектора, като предлагат възможност за адаптиране на животните към изменението на средата и климата, условията на производство, пазарните условия, свързани с потребителското търсене.

Условия за кандидатстване:

Подпомаганите животни са идентифицирани в информационната система на Българска агенция по безопасност на храните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП;

Земеделските стопани поддържат заявените животни през годината, като поне 80 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, са налични в стопанството.

Подпомагат се породи животни от Списъка с местни породи животни, за които е издаден документ от съответната развъдна организация, доказващ произхода им и класифицирани в съответствие с приложимото национално законодателство.

Списъкът със застрашените породи и класификацията се утвърждават въз основа на данни от ИАСРЖ и отразени във ВЕТИС.

Насоки за кандидатстване:

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на животинска единица (ЖЕ).

Размерът на подпомагането е базиран на дефинирани в националното законодателство прагове на застрашеност и класификацията на породата съгласно закона за животновъдството.

Годишният размер на подпомагане за дейността има компенсаторен характер за хектар съобразен с чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година.

Документи за изпълнение:

Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г