Обратно Намаляване използването на пестициди (Еко-НИП)

ЕКО СХЕМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЕСТИЦИДИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Екологични практики, които се прилагат в стопанството за включване в еко схемата
1.    Върху площите не се прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива съдържащи глифозат и
2.    Ако се прилагат продукти за растителна защита - инсектициди, хербициди и фунгициди се използват само продукти за растителна защита, които не попадат в първа професионална категория на употреба, или
3.    Прилагат феромонови уловки, съгласно Списъка на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по активни вещества, публикуван на интернет страницата БАБХ.
За да се получи подпомагане за дадена площ трябва да е изпълнено задължително изискването в т. 1 и някое от изискванията в т. 2 или т. 3.
Всички операции по прилагане на продукти за растителна защита през 2023 г. се отразяват своевременно и коректно в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.
Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и чрез разходно-оправдателни документи за закупените продукти за растителна защита и/или феромонови уловки за заявените за подпомагане площи.
Документи
Закупените продукти за растителна защита и феромонови уловки се доказват като земеделските стопани представят утвърдени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за тяхното закупуване - фактури и/или фискални касови бележки.
Документите трябва да бъдат издадени в периода от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. При смърт на кандидата за подпомагане документите в периода след смъртта, следва да бъдат издадени на името на представител на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
При смърт на кандидата за подпомагане документите се подават в посочения период или до 15 дни от датата на смъртта, когато е настъпила преди изтичане на периода, от представител на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
 

 

Документи за изпълнение:

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИ ДОКУМЕНТ ПО ЕКО-ЗВПП И ЕКО-НИП

 

  Заповед РД 09-710/26.06.2024 г. за определяне размера на плащането по еко схема за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП)