Обратно Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт (ПРЗТ)

Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Интервенцията е с цел да ограничи използването на продукти за растителна защита (ПРЗ) и на изкуствени торове, като и насърчаване прилагане на техники за биологичен контрол и алтернативи, които са с по-нисък риск, като нехимични пестициди и пестициди, които са специфични за вредителите, които са с нисък риск за хората и околната среда. Осъществяване й ще се реализира чрез ефективен контрол при стойностите на остатъчни ПРЗ и нитрати в крайния продукт.

Условия за кандидатстване:

Подпомагат се дейности, които допринасят за устойчивото управление и ограничаване на употребата на ПРЗ на площи, на които се отглеждат зеленчуци, плодове и десертни лозя. Списъкът със земеделските култури се утвърждава в националното законодателство.

Минимална допустима площ – 0,3 ха (пресни плодове, зеленчуци и десертни лозя) за всеки отделен земеделски стопанин.

Дейностите се извършват върху едни и същи площи за периода на ангажимента за трайни насаждения и многогодишни култури.

Дейностите за едногодишни култури се извършват върху едни и същи по размер площи в периода на ангажимента, в които могат да са включени и площите за сеитбооборот. Площите за сеитбооборотните култури не се подпомагат и не могат да превишават площите на културите, които се подпомагат.

Насоки за кандидатстване:

Не могат да се подпомагат площи, на които не са отглеждани земеделски култури пряко върху почва.

Годишният размер на подпомагане за дейността има компенсаторен характер, съобразен с чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година, като покрива допълнителните разходи и пропуснати приходи.

Документи за изпълнение:

Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г