Обратно Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство (СИП)

Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Чрез интервенцията ще се подпомагат отглеждането на сортове, развити с цел устойчивост при специфични климтични условия (от видовете зърнено-житни култури и слънчоглед) чрез утвърдените практики за интегрирано управление на вредителите.

Въвеждането на устойчиви култури и сортове може да подобри съхранението на водорода в почвата чрез ускоряване на атмосферното поглъщане на въглерод, да се осигурява устойчива продукция и да допринесе за намаляване на загубите в добива и качеството в екстремни години, поради различията в адаптивността им. Различните региони в страната се нуждаят от култури и сортове, адаптирани към различни стресови фактори. Видовете и сортовете, отглеждани, за да се противопоставят на промените в климатичните условия, биха могли да бъдат една от най- ефективните стратегия за адаптиране към изменението на климата.

Очаквания принос от прилагането на практики от интегрираното управление на вредители и намаляване на рисковете и на въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда и употребата на по - опасните такива се очаква да се реализира най-общо чрез постигане на баланс между екологичните и икономическите нужди при употреба на продукти за растителна защита.

Условия за кандидатстване:

Допустими за подпомагане по интервенция „СИП“ са земеделски стопани, които са регистрирани в ИСАК и стопанисват земеделски площи, за които имат регистрирано валидно правно основание.

Подпомагането е за земеделските площи, регистрирани в ИСАК, които отговарят на определението за допустим хектар;

Минималният размер на подпомагане по интервенцията е от минимум 1 ха;

Максималният размер на подпомагане по интервенцията е до 300 ха, като приоритетно подпомагането ще бъде насочено към земеделски стопанства, при които всички площи с допустимите култури се управляват съгласно принципите на интегрираното производство, така че да се осигури допълнителен екологичен ефект чрез значителен принос и от страна на земеделския стопанин.

Насоки за кандидатстване:

Земеделските стопани спазват принципите за интегрирано управление на вредителите в съответствие с изискванията за извършване на интегрирано производство, определени в националното законодателство. Всички изисквания и съответно задължения са уредени в Наредба № 9 от 26 февруари 2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство.

Земеделските стопани отглеждат сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия от видовете: зърнено-житни култури и слънчоглед в съответствие с изискванията на интегрираното производство, регламентирани в Наредба № 9 от 26 февруари 2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство. Списък със сортовете се утвърждава (и актуализира при необходимост) в националното законодателство.

Документи за изпълнение:

Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г