Обратно Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии (ПЗП-деградирали)

Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Поддържането на структурата и качеството на почвата и увеличаване на запасите от органичен въглерод в пасищата трябва да се поддържа с практики като възстановяване на тревни площи, минимални и нулеви обработки на почвата, зелено торене и периодично облагородяване. Поддържането на нивото на постоянни пасища помага за предотвратяване на изчерпването на въглерода в почвите и надземната биомаса. Освен съхранението на въглерод, постоянните пасища също имат положително влияние върху биоразнообразието на национално ниво.

Подпомагането е насочено към практики, които увеличат почвения органичен въглерод, имат благоприятен ефект както върху почвата и пасищата, които с течение на годините намаляват производствения си капацитет, така и за здравословното отглеждане на животни. Дългогодишната експлоатация и влиянието, което са оказали вятъра и дъждовете, е довело до ерозия и деградация, което на практика прави тези терени неизползваеми и непродуктивни, което от своя страна оказва влияние върху околната среда и еко-системите. Интервенцията надгражда в качествен аспект по отношение на състоянието на пасищата и въвежда режим за благоприятно управление на тревни площи. Предложената мярка предвижда не само да се запази площта, но и върху нея да се приложат подходящи, съобразени с нуждите на тревните площи практики по управление.

Условия за кандидатстване:

Земеделски стопани, които са регистрирани в ИСАК.

Осигуряване на площи, които да са на разположение за ползване на бенефициента за не по-малко от 5 години.

Бенефициерите по дейността поемат ангажимент да водят дневник (регистър) на стопанството за всички земеделски дейности, извършвани в земеделските земи, предмет на поетите задължения.

Сеитба се извършва по дефинирана технология за подсяване, изготвена и утвърдена от специалист съобразно изискванията по мярката с типични, пасищни видове треви и тревни смески.

Извършва се в периоди, както следва:

- пролетна: при първа възможност, но не по- късно от 15 април;

- есенна: при първа възможност, но не по – късно от 15 октомври;

Сеитбата се извършва на първата година от ангажимента. Ако терена не позволява директната сеитба може да се направи ръчно.

След всеки пасищен цикъл на сеитба може да се налага извършване на косене (за неизяденитевидове – плевелите, които да бъдат изкосени и да се предотврати цъфтеж и разпространение).

Насоки за кандидатстване:

Следва да бъде гарантиран резултат след третата година (с изключение на констатирани форсмажорни обстоятелства) – при поемане на ангажимента се подписва декларация, при която се гарантират, че тревното покритие ще бъде повърхностно подобрено към третата година и към петата ще има значително подобрено тревно покритие на заявените площи.

Забранено е използването на минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на тези, които са разрешени за използване в биологичното производствоЗабранява се изграждането на нови отводнителни системи.

Бенефициерите по дейността поемат ангажимент да извършат подсяване и поддържане на пасища в период от 5 години.

Документи за изпълнение:

Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г