Обратно ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ И/ИЛИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (ПОЛСКИ И/ИЛИ ОРАНЖЕРИЙНИ) И ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДРИ И/ИЛИ ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ПРЕЗ 2022 Г.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ И/ИЛИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (ПОЛСКИ И/ИЛИ ОРАНЖЕРИЙНИ) И ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДРИ И/ИЛИ ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ПРЕЗ 2022 Г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

ДФ ”Земеделие” предоставя кредит за покриване разходи по отглеждане и производство на плодове и на зеленчуци (полско и оранжерийно производство), реколта 2022 г., както и за отглеждане на едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни (ДПЖ).

 

ІV. СРОКОВЕ

1. Подаване на заявления в отдел „ПСМП”– от 22 юни 2022 г. до 29 юли 2022 г.

2. Изплащане на средствата – до 7 работни дни след вписването на особения залог и представяне от земеделския стопанин на документ, удостоверяващ първи по ред особен залог на бъдещо вземане, съгласно т. 8 от Раздел II на настоящите указания.

 

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 22.06.2022 г.

Краен срок: 29.07.2022 г.

Документи за кандидатстване: