Обратно Подпомагане за говеда в планински райони (Г-пл)

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ГОВЕДА В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 (включително) крави с предназначение за производство на месо и/или мляко и чиито стопанства са в планински район.

Условия за кандидатстване:

Заявените за подпомагане животни трябва да:
1.    са на възраст от 22 месеца до 13 години;
2.    са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер;
3.    са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
4.    са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от звд;
5.    имат индивидуални паспорти съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
6.    се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на ЗВД.
Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 21 юли 2023 г.).

Насоки за кандидатстване:

Период на задържане на животните
Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 21 юли 2023 г.).

Замяна на животни
Заявени животни могат да се заменят с други животни, отговарящи на условията за подпомагане по съответната интервенция, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (21 юли 2023 г ), при условие че замяната се заяви по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната.

 

 Заповед № РД 09-108 от 08.02.2024г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно