Обратно Подпомагане за овце и кози в планински райони (ДПЖ-пл)

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Право на подпомагане имат земеделски стопани, чиито стопанства са в планински райони и в тях се отглеждат:
1.    от 10 до 49 (включително) овце-майки, или
2.    от 10 до 49 (включително) кози-майки, или
3.    от 10 до 49 (включително) овце-майки и кози-майки.
 

Условия за кандидатстване:

Заявените за подпомагане животни трябва да:
1.    са на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овцете и от 12 месеца до 108 месеца за козите;
2.    са идентифицирани с одобрени от БАБХ обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация;
3.    са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
4.    са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от ЗвД;
5.    се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на ЗВД.
Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 21 юли 2023 г.).

Насоки за кандидатстване:

Период на задържане на животните
Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 21 юли 2023 г.).

Замяна на животни
Заявени животни могат да се заменят с други животни, отговарящи на условията за подпомагане по съответната интервенция, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (21 юли 2023 г), при условие че замяната се заяви по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната.

 

 Заповед № РД 09-104 от 08.02.2024г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно