Обратно Подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте (ИЗ-КЛЧ)

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ (ЛУК И ЧЕСЪН) И КАРТОФИ ЗА НИШЕСТЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Право на подпомагане имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по интервенциите за обвързано подпомагане за зеленчуци минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: картофи за производство на нишесте, лук, чесън, домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, моркови, зеле, дини, пъпеши, и/или с плодове и зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици, ягоди и малини.

Право на подпомагане имат производителите на картофи за производство на нишесте, които са регистрирани по реда на чл. 22 от Закона за защита на растенията (ЗЗР).

Условия за кандидатстване:

Заявените площи от кандидатите по интервенцията подлежат на подпомагане, когато:
1.    са заети с картофи за производство на нишесте, лук и чесън и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по интервенцията, на които се установи различна култура от картофи, лук и чесън, се считат за наддекларирани;
2.    отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост;
3.    за заявените площи с лук и чесън са представени документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, освен когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, чието качество е удостоверил с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал; 
4.    през 2023 г. на допустимите площи със заявените за подпомагане картофи за производство на нишесте, лук и чесън са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от тях, които се установяват при проверка на място (чрез инспекция на земеделското стопанство и/или методи за дистанционно наблюдение);
5.    за площите, заявени с картофи за производство на нишесте са представени договори за преработка с предприятия за производство на нишесте от картофи не по-късно от последния ден за подаване на заявления за подпомагане.
 

Насоки за кандидатстване:

Зеленчукови култури - полско производство:

Добив, кг/ха

Лук

12 450

Чесън

3 510

Картофи

19 900