Обратно Процедура № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
2. Насърчаване на заетостта.
3. Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 01.11.2022 г.

Краен срок: 31.01.2023 г.

Условия за кандидатстване:

Допустими за подпомагане са кандидати, които са:
1. Физически лица;
2. Еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

Насоки за кандидатстване:

Заповеди;
Обява;
Въпроси и отговори;
Класирания;
Документи за кандидатстване и информация и др.
 

Документи за изпълнение:

Условия за изпълнение;
Документи за изпълнение.