Обратно Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) - (паша)

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Подпомагането на дейности по сезонна паша ще допринесе за съхраняване на тревните екосистеми и свързаните с тях ценни местообитания и видове в защитените територии и зони. Дейностите по мярката са съобразени с утвърдените планове за управление в конкретните защитени територии (национални и природни паркове) и зони от мрежата Натура 2000.

Земеделските стопани извеждат селскостопански животни броя и вида, предварително определен в издаваните разрешителни за паша от дирекциите на парковете. По този начин и въз основа действителната необходимост пашата ще е съобразена с определените норми на натоварване на площите без да се допуска преизпасване на същите. Земеделският стопанин не може да бъде одобрен, когато декларира по-голям брой животни или с животни, различни от тези вписани в издаденото разрешително за паша.

Условия за кандидатстване:

Допустимост при кандидатстване по интервенция „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“:

Земеделските стопани разполагат с годишно разрешително за паша на територията на

националните паркове съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии.

За териториите на природните паркове документ за съответствие на броя и вида животни с нормите и режимите на утвърдения план за управление, издаден от директора на природния парк.

Земеделски стопани, които извършват паша на площ от минимум 5 ха.

Насоки за кандидатстване:

Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане трябва да притежават тревопасни животни от видовете, с които е разрешено от компетентните органи извършването на паша върху териториите.

Земеделският стопанин, кандидатстващи за подпомагане трябва да притежава най-малко или 50 овце, или 10 говеда, или комбинация от разрешените видове животни, но не по-малко от 10 ЖЕ от видовете животни, с които е разрешено извършването на паша.

Извежданите на паша животни от видовете включени в плановете за управление и годишните планове за паша са идентифицирани в информационната системата по чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП.

Земеделските стопани спазват изискванията за натоварване на пасищните системи, за които са им предоставени географски цифрови данни и разрешителни за паша, с гъстота от 0,3 до 0,4 ЖЕ/ха.

Придвижването до териториите върху, които ще се извършва паша се удостоверява в Интегрираната информационна система на БАБХ, като се издава ветеринарномедицински документ за придвижване на животните.

Годишният размер на подпомагане за дейността има компенсаторен характер съгласно чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година.

Документи за изпълнение:

Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г