Обратно Поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми (Еко-ГТ)

ЕКО СХЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ГОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Екологични практики, които се прилагат в стопанството за включване в еко схемата
Земеделските стопани прилагат върху земеделски земи в техните стопанства, които са обградени от горски територии и/или попадат в територии на ловни стопанства и/или са гранични на такива територии, земеделска практика, предназначена за подобряване на биологичното разнообразие и изхранване по природосъобразен и естествен начин на дивите животни, при която:
1.    засяват и отглеждат на тези територии земеделски култури, но не добиват продукция от тях, а ги оставят за изхранване на дивите животни и птици;
2.    допустими култури - овес, ечемик, просо, пшеница, ръж, слънчоглед, царевица; културите се отглеждат с минимален срок за престой до достигане на зрялост;
3.    заявените земеделски площи са засети съобразно минималните разходни норми за единица площ:
4.    на земеделските площи по еко схемата не се извършват третирания с продукти за растителна защита;
5.    на земеделските площи по еко схемата не се извършват обработки на почвената повърхност в периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.